اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105631
نام و نام خانوادگی : محسن سيفي سلمي
عنوان پایان نامه : بخش¬بندی و شناسایی کروموزوم¬های انسان در تصاویرکروموزومی مبتنی بر ویژگی¬های ریخت¬شناسی
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين پورقاسم
استاد مشاور : همايون مهدوي نسب
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/17
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File