اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106070
نام و نام خانوادگی : علي شمسي
عنوان پایان نامه : نظريه عمومي دعوا و ارتباط آن با وحدت يا تعدد آئين هاي دادرسي
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : حسن محسني
استاد مشاور : محمدمهدي الشريف
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File