اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106397
نام و نام خانوادگی : محمد اقايان حسيني
عنوان پایان نامه : نقش وجدان انساني در شكل گيري و توسعه حقوق بين الملل
رشته تحصیلی : حقوق بين الملل عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : مسعود راعي
استاد مشاور : حميدرضا جمالي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File