اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106639
نام و نام خانوادگی : مجيد حفيظي درچه
عنوان پایان نامه : اتصال غیرهمجنس فولاد سوپرفریتی 446 به فولاد مارتنزیتی 410 به روش فاز مایع گذرا
رشته تحصیلی : مهندسي متالورژي ومواد(جوشكاري)
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود كثيري
استاد مشاور : کامران اميني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File