اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106761
نام و نام خانوادگی : هادي خدادادي
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر افزودن استلایت 1 به اینکونل 625 در پوشش سخت کاری سطحی فولاد ابزار گرم کار h13 به روش جوشکاری تنگستن-گاز
رشته تحصیلی : مهندسي متالورژي ومواد(جوشكاري)
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود كثيري
استاد مشاور : کامران اميني
چکیده : قیمت قالب مهمترین مولفه کاهش هزینه تولید است که با عمر قالب ارتباط زیادی دارد و بر اساس میزان تولیدات تعیین می شود.بسیاری از صنایع برای تعمیر و افزایش طول عمر قالب های فورج گرم از فرآیند سختکاری سطحی استفاده می کنند. در این میان آلیاژهای پایه کبالت و نیکل در اولویت هستند. در این تحقیق به بررسی امکان سختکاری سطحی فولاد ابزار گرم کار H13 توسط ترکیب پودر استلایت1 و اینکونل625 با درصد های وزنی مختلف توسط فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز پرداخته شده است. پس از جوشکاری نمونه‌ها توسط آزمون های متالوگرافی نوری، میکروسکوپ الکترونی مجهز به طیف سنجی انرژی، پراش پرتو ایکس،سختی سنجی ماکرو و میکرو و همچنین آزمون سایش پین بر روی دیسک مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن استلایت1 به اینکونل625 در پوشش نمونه ها باعث افزایش سختی و چقرمگی و مقاومت به ترک خوردن پوشش فولاد ابزار گرم کار می شود. مقاومت به سایش نمونه ها با افزایش درصد وزنی آلیاژ استلایت1 نسبت به اینکونل۶۲۵ افزایش یافته است. نمونه 90 درصد استلایت ترکیب بهینه از مقاومت به سایش و چقرمگی و صرفه اقتصادی را دارد. مکانیزم عمده سایش در نمونه ها سایش چسبان بوده است.
کلمات کلیدی : جوشکاری قوسی تنگستن-گاز, استلایت1, اینکونل625, فولاد ابزار گرم کارH13, سختکاری سطحی, مقاومت به سایش
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigation of adding Stellite 1 to Inconel 625 in hardfaced H13 hot work tool steel by tungsten-gas arc welding
Abstract : The price of the mold is the most important component of reducing the cost of production, which is associated with the life of the mold and is determined by the amount of production. Many industries use a superficial process to repair and extend the life of the hot forging molds. In this case, the base alloys of cobalt and nickel are the top priority. In this research, the possibility of the hardening of the Hot work tool steel H13 by the combination of Stellite1 and Inconel625 with the process of arc welding of tungsten-gas has been investigated. As the optimal combination of wear resistance and toughness can be achieved from the two Inconel625 and Stellite1 alloys, in addition to reducing costs, the life of forging molds can be increased. Adding Stellite1 to the Inconel625 in a hard surface coating increases the hardness and toughness and resistance to cracking the steel cover of the hot work tool.
Keywords : Gas tungsten arc welding Stellite1, Inconel625, Hot work tool steel H13, Surface Coating, Wear Resistance
Download Abstract File