اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39106987
نام و نام خانوادگی : حبيب اله عباسي
عنوان پایان نامه : ارائه رویکردی جدید جهت قیمت گذاری دانش فنی به منظور تجاری سازی با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: موتور براشلس کولر.
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ام البنين يوسفي
استاد مشاور :
چکیده : از جمله فعالیت های دشوار در زمینه تجاری سازی محصول، ارزیابی و قیمت دانش فنی مورد استفاده در فن آوری است. فقدان تکنولوژی مقرون به صرفه برای بازار و فقدان راهنمای قیمت خوب، بسیاری از شرکت ها را به فروش کالاها یا فن آوری هایی که با تقاضای بازار برای بازار مواجه نیستند، به ارمغان آورده است. مدل های مختلفی در زمینه دانش فنی ارائه شده اند که قیمت گذاری، با تاکید بیشتر بر مدل ریاضی محاسبه قیمت و تأثیر دو عامل زمان و ریسک بر قیمت دانش فنی قرار گرفته است و کمتر عوامل دیگر تاثیرگذار بر قیمت گذاری هستند. همچنین، در بسیاری از سازمان ها، ارائه و برآورد قیمت محصولات و فن آوری بر اساس ایده ها و نظرات کارشناسان صورت می گیرد.از سوی دیگر، فقدان وضوح همه عوامل و شاخص هایی که بر قیمت دانش فنی و عدم اطمینان در مورد چگونگی تاثیر هر یک از این عوامل بر قیمت دانش فنی می پردازد، قیمت گذاری دانش فنی را دشوار می سازد. بنابراین، در مطالعات مختلف، از طریق مدل های مختلف و روش های ارزیابی دانش فنی، تعدادی از عوامل موثر بر قیمت دانش فنی شناسایی شده اند که با ارزیابی تاثیر هر یک از عوامل، تخمین قیمت یک دانش فنی انجام می گیرد ، با این حال، همچنان نیاز به تحقیق و مطالعات بیشتر برای شناسایی یک مجموعه کامل از عوامل و شاخص هایی که بر قیمت دانش فنی تاثیر می گذارد وجود دارد. بنابراین، در این تحقیق، ابتدا انواع قراردادهای فروش تکنولوژی شناسایی شد و با توجه به معیار و استراتژی سازمان، روش فروش انتخاب شد. در ادامه، روش های اولیه قیمت گذاری فنی معرفی می شوند؛ با استفاده از روش تصمیم گیری پرومته، روش قیمت گذاری مناسب انتخاب و قیمت گذاری دانش فنی با استفاده از این روش انجام می شود. در مرحله بعدی، یک رویکرد جدید برای قیمت گذاری ارائه شده است. در این مرحله، با توجه به ویژگی های روش های موجود برای ارزیابی دانش فنی و مزایا و معایب آن، مجموعه ای جامع از عوامل و شاخص های مناسب برای صنعت و محصول مورد مطالعه با کمک کارشناسان صنعت شناسایی و توسعه یافته است. سپس، به منظور اندازه گیری معیارهای تعیین شده دانش فنی مورد مطالعه، بر اساس مدل تصمیم گیری چند منظوره سلسله مراتبی قیمت گذاری انجام می گیرد
کلمات کلیدی : قیمت گذاری , دانش فنی , تجاری سازی , موتور براشلس , سازمان صنایع دریایی , تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : A New Approach for Pricing Technical Knowledge for Commercialization Using Multi-Criteria Decision Techniques Case Study: Cooler Brushes Engine
Abstract : Abstract Among the difficult activities in the field of product commercialization, valuation and pricing of technical knowledge used in technology. The lack of affordable technology to market and the lack of a good price guide have led many companies to sell goods or technologies that are not in line with the market demand for the market.Various models have been presented so far in the field of technical knowledge pricing, More emphasis has been placed on the mathematical model of price calculation and the impact of two factors of time and risk rate on the price of technical knowledge and Less identified are other factors affecting pricing. Also, in many organizations, the presentation and estimate of the price of products and technologies is based on the experts' ideas and opinions. On the other hand, the lack of clarity of all factors and indicators affecting the price of a technical knowledge and the uncertainty about how each of these factors influences the technical knowledge price makes it difficult to place technical knowledge.Accordingly, in different studies, through different models and methods of technical knowledge assessment, a certain number of factors affecting the price of technical knowledge have been identified, which, by assessing the impact of each of the factors, estimates the estimated actual price of a technical knowledge, However, there is still a need for further research and studies to identify a complete set of factors and indicators that affect the price of know-how. Therefore, in this research, firstly, types of technology sales contracts were identified and according to the criteria and organization strategy, the sales method was chosen. In the following, basic technical pricing methods are introduced; using Promethean decision technique, a suitable pricing method for selecting and pricing technical knowledge is done with this method. In the next step, a new approach to pricing is presented. At this stage, considering the characteristics of the existing methods for valuing technical knowledge and its advantages and disadvantages, a comprehensive set of indicators and indicators appropriate to the industry and product studied with the assistance of industry experts are identified and developed. Then, in order to weigh the determined criteria, the technical knowledge of the study is based on the hierarchical multi-criteria decision making model and pricing with this model.
Keywords : Pricing, Technical Knowledge, Commercialization, Brushless Engine, Marine Industries Organization, Multi-criteria Decision Making.
Download Abstract File