اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39107268
نام و نام خانوادگی : حوري ناز تقوائي
عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی آنمی و نوع آن در بیماران بستری در CCU بیمارستان شریعتی در سال 1397 و ارتباط آن با تعداد دفعات بستری در سال قبل از بستری
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : سيد احمد ميردامادي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File