اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200030
نام و نام خانوادگی : بهجت عموشاهي
عنوان پایان نامه : پیش بینی تقاضای برق کشور بر اساس شاخص های موثر شناسایی شده با استفاده از الگوریتم ترکیبی شبکه های عصبی مصنوعی- ژنتیک
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اميد بويرحسني
استاد مشاور : مهرداد نيكبخت
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/23
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File