اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200036
نام و نام خانوادگی : زهرا ميرشكار اصفهاني
عنوان پایان نامه : بررسي عناصر داستان در چهار اثر احمد بیگدلي (اندكي سايه ، بي ترديد سه شنبه بود ، آناي باغ سیب ، آواي نهنگ)
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مرتضي رشيدي
استاد مشاور : محبوبه خراساني
چکیده : داستان، روایت خلاقانه اي است که در آن واقعیت و تخیل درهم آمیخته اند. در خلق یک داستان بلند یا داستان کوتاه، آشنایی با عناصر داستان (موضوع، درون مایه، شخصیت، زاویه دید، صحنه، لحن، فضا و رنگ، زبان، سبک، تکنیک) نقش مهمی دارد. با بررسی چگونگی کاربست این عناصر در یک اثر، میتوان به میزان مهارت و توانایی داستان نویس و ارزشمندي آثارش پی برد. احمد بیگدلی، از داستان نویسان معاصر ایران است که بر روي آثار او کار تحقیقی مکتوب و آکادمیک انجام نشده است. تلاش این پژوهش بر این است که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی عناصر داستان در دو مجموعه داستان کوتاه (آواي نهنگ، آناي باغ سیب) و رمان «اندکی سایه» بپردازد. همچنین تحلیل و بررسی کلی درباره رمان «بی تردید سه شنبه بود» نیز انجام شده است. از مهمترین اهداف این پژوهش بررسی چگونگی به کار گرفتن عناصر داستانی و کشف سبک نوشتاري احمد بیگدلی است. میتوان نثر شاعرانه، درون‌مایه هایی با پیام هستی شناسی، چیستی جهان و رسالت آدمی، چگونه نوشتن و آموزش آن در میان روایت داستانی را از ویژگی هاي آثار بیگدلی دانست. سبک غالب بر این آثار، سبک پست مدرن است. این چهار اثر در تکنیک بازگشت به گذشته و بیان خاطره مشترك هستند.
کلمات کلیدی : عناصر داستان, احمد بیگدلی, بررسی و تحلیل, آواي نهنگ, آناي باغ سیب, اندکی سایه, بی تردید سه شنبه بود.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The study of the elements of the story in four works by Ahmad Bigdeli (a little shadow,undoubtedly it was Tuesday, Ana of apple garden, voice of whale)
Abstract : story is a creative narration, in which reality and imagination are intertwined. In creating a long story or short story, familiarity with the elements of story (subject, motif, character, angle of view, scene, tone and space and color, language, style, technique) plays an important role. By examining how to use these elements in a work, one can find out the extent of skill and ability of the story writer and the value of his/her work. Ahmad Bigdeli is a contemporary Iranian story writer who his works has not been researched in written and academic manner. The objective of this research is to use a descriptive-analytical method to study the elements of the story in his both short story collections (Voice of Whale, Ana of Apples Garden) and the novel of "A Little Shadow". In addition, a general analysis about the novel "Undoubtedly it was Tuesday" will be made. One of the most important objectives of this research is to study how to implement of fictional elements and the discovery of Ahmad Bigdeli's writing style. We can consider poetic prose, the motifs with message of ontology, the nature of the world, and the mission of man, how to write and teach it among narrative narratives from the features of the great works. The dominant style of these works is postmodern one. These four works have in common the technique of returning to past times and expressing memories.
Keywords : elements of story, Ahmad Bigdeli, review and analysis, voice of whale, Ana of apple garden, a little shadow, undoubtedly it was Tuesday.
Download Abstract File