اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200259
نام و نام خانوادگی : امنه بن شمس
عنوان پایان نامه : رويكرد نوين به آسايش اقليم گردشگري جزاير پنج گانه استان هرمزگان در عصر گرمايش جهاني
رشته تحصیلی : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : هوشمند عطايي
استاد مشاور : حميد صابري
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File