اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200291
نام و نام خانوادگی : مونا فلاح زاده شيخان گفشه
عنوان پایان نامه : بررسي رابطه شاخص هاي پيوند از دور با خشكسالي در حوضه قره قوم
رشته تحصیلی : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سيد سعيد اسلاميان
استاد مشاور : عليرضا عباسي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File