اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200299
نام و نام خانوادگی : زهرا پاكزاد
عنوان پایان نامه : مسير سامانه هاي بارش غربي و پيش زمينه هاي متن اقليمي آن : مورد مطالعه : منطقه كيخسروي زاگرس
رشته تحصیلی : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : محمدحسين رامشت
استاد مشاور : امير گندمكار
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File