اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200303
نام و نام خانوادگی : منير السادات كوچكيان
عنوان پایان نامه : سيادت و جايگاه سادات در حكومت صفويه
رشته تحصیلی : تاريخ - تاريخ ايران اسلامي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد كامراني فر
استاد مشاور :
چکیده : یکی از پیامدهای اجتماعی ظهور اسلام,شکل گیری گروهی به نام سادات در جامعه ی اسلامی بود.باگسترش اسلام در سرزمین های دیگر,سادات ازشرق تاغرب عالم اسلامی پراکنده شدندوبه عنوان گروهی محترم و متنفذ مورد توجه قرار گرفتند.ایران از جمله سرزمین های بود که سادات در آن نفوذ و جایگاه قابل توجهی یافتند. دوره ی صفویه برای سادات,دوره ای خاص و ویژه درتاریخ ایران است, علل این امرراهم باید در تغییررویکرد مذهبی حکومت صفوی دانست.که در پی رسمیت بخشی به مذهب تشیع بودند و هم باید در این مساله جستجو کرد که صفویان خود نیز مدعی سیادت بودند وسیادت خاندان صفوی,خود یکی از نکات بحث برانگیزدرباره ی این خاندان است.لذا سادات بخاطر وابستگی به خاندان پیامبر مورد توجه و التفات خاصی قرار گرفتندوموقعیت سیاسی بسیار بالایی برخوردار شدندو صاحب مناصبی که منحصر به سادات بود ومقامات اداری وامتیازات اقتصادی مهم شدند. لذا این رساله سعی دارد با تحلیل آماری و تبیین علی,حضورچشم گیرسادات درمناصب مختلف را مورد بررسی قرار دهد بر پایه ی نتایج این پژوهش,مشاغلی که مختص به سادات بوده در نظام اداری,سیاسی حکومت صفویه و همچنین سیادت خاندان صفوی با توجه به منابع و اسناد گذشته مورد بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی : سید؛سیادت؛صفویان ؛ایران؛سادات.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : lordship and sadat place in safavieh government
Abstract : One of the social consequences of the emergence of the Islam was the formation of a group called sadat in the Islamic society.with the spread of Islamic in other lands, sadat spread from east to west and were considered as respectable and influential group.Iran is one of the land in which sadat attracted a considerable significance and influence. For sadat,safavid dynasty has a particular importance in the history of Iran.the biggest reason for such significance should be sought for in the change of religious approach in favour of shia.safavid themselves also claimed politics and their dynasty itself was one of the most controversial point.therefore,sadat,due to their affiliation to prophet,s family,was first given special attention,secondly enjoyed a high political status,and owned eexclusive position,administrative position and economic privileges. This thesis,through statical analysis and causal explanation,attempted to investigate the significant presence of sadat in different positions.according to the optained results of this study,sadat's exclusivejjobs in the political and administrative systems of safavid period as well as their glory was investigated according to past sources and documents.
Keywords : Sayyid; glory;safavid;Iran;sadat
Download Abstract File