اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200393
نام و نام خانوادگی : ازاده خراساني
عنوان پایان نامه : تاثیر خانه های دوم بر محیط زیست شهری قمصر
رشته تحصیلی : جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : امير گندمكار
استاد مشاور :
چکیده : گردشگري خانه هاي دوم جزئی از صنعت گردشگري به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزي اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت هاي آن، نقش مؤثري در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهده داشته باشد. این خانه ها در جهت توسعه ملي و منطقه اي مطرح مي شود و با توجه به وجود مرفولوژي و چشم اندازهاي طبيعي، فرهنگي، هنري، تاريخي، معماري و اجتماعي در جوامع شكل مي گيرد. اين نوع جهانگردي، توريست ها را از نزديك با شيوة زندگي بومي آشنا كرده و براي ساکنان محلی منافع مستقيم ايجاد مي كند. از طرف دیگر دستیابی به توسعه پایدار در گرو توجه به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی یک جامعه است و گردشگری به‌عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، نیازمند مطالعه است. با توجه به اهمیت گردشگری و بحث خانه های دوم در جوامع محلی پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر خانه های دوم بر محیط زیست شهری قمصر صورت پذیرفته است. در این راستا اقدام به تکمیل به پرسشنامه های مربوطه از کارشناسان و ساکنان شهر قمصر شد. پس از اطمینان از پایایی و روایی پرسشنامه های تکمیل شده توسط آزمون آلفای کرونباخ، با استفاده از آزمون های کای اسکور و t در محیط نرم افزار SPSS پرسشنامه ها بررسی و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد که در رابطه با سوالات ساکنان قمصر در تمام سوالات فرض صفر رد و فرض تحقیق مبنی بر تأکید پاسخ گویان بر روی گویه خاصی پذیرفته می شود. در رابطه با سوالات کارشناسان نیز در سوالات اول، دوم، ششم، هفتم و نهم فرض تحقیق رد و فرض صفر مبنی بر عدم تأکید پاسخ گویان بر گزینه خاصی پذیرفته می شود. در رابطه با سایر سوالات فرض صفر رد و فرض تحقیق مبنی بر تأکید پاسخ گویان بر گزینه خاصی پذیرفته می شود. بررسی ابعاد اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی سوالات نیز نشان داد که طبق نظر کارشناسان و ساکنان قمصر ابعاد اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی دارای تأثیر منفی بر روی محیط زیست شهری شهر قمصر می باشند.
کلمات کلیدی : توسعه پایدار, خانه های دوم, قمصر, گردشگری, محیط زیست
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File