اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200499
نام و نام خانوادگی : محمد محمودي چلچه
عنوان پایان نامه : تحلیل ارتعاشات غیرخطی کابل تحت تنش حرارتی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي سليماني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File