اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200524
نام و نام خانوادگی : فاطمه شيرواني
عنوان پایان نامه : کابرد استراتژی توسعه شهری(cds)در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی محله کردآباد اصفهان
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد خادم الحسيني
استاد مشاور :
چکیده : شهربهعنوانپديدهايپيچيدهوپوياستكهدرگذرزمانهموارهدچارتحولاتيكالبدي،اجتماعي،اقتصاديوحتيسياسيوفرهنگيميشود . درنتيجهسرسامآورشهرهامديريتشهريبهعلتفقدانمنابعوزمانلازمبرايپاسخگوييبهنيازهايفزايندهشهروندان،دچارمعضليگرديدهكهرهاييازآنراتنهادرچارچوبراهحلهاينوينميتوانجستجوكرد . دراينميانفراينداستراتژيتوسعهشهري (CDS)) بهعنوانيكنظريه رويهاي – محتواييوبهعنوانرويكردينويندربرنامهريزيشهريتوسطسازمانائتلافشهرهادرسال 1999 باهدفكاهشفقر،توسعهپايداروارتقايمشاركتوايجادحكمرانيخوبشهريمطرحگرديد . اينبرنامهپاسخيبودبهاهميتفزايندهشهرهاوتغييراتيكهدرتئوريوعملبرنامهريزيرخداد. محله کردآباد یکی از محله های دارای بافت فرسوده اصفهان و دارای معضلات متعدد می باشد که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. اين پژوهش بر اساس هدف کاربردي و ماهيت توصيفي-تحليلي دارد. روش جمع اوري اطلاعات به صورت ميداني و تنظيم پرسشنامه و همچنين کتابخانه اي مي باشد. در تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار SPSS و تحليل هاي توصيفي و استنباطي استفاده گرديد در نهايت نتيجه بدست آمده از تجزيه تحليل داده ها نشان مي دهد محله کردآباد اصفهان به لحاظ شاخص‌هاي طرح راهبرد توسعه شهري(حاكميت خوب شهري، بانكي بودن، رقابتي بودن و قابل زندگي بودن) در جايگاه خوبي نمی باشد. و همچنین مهـم تـرين اسـتراتژيهـا بـه منظور ساماندهي سكونتگاههاي غير رسمي (محله کردآباد اصفهان) ، ارتقـاء وضـع معيشـت و اشـتغال زايـي مي‌باشد. بنابراین جهت ارتقاء و رشد درون محله به ارائه پیشنهاداتی در این خصوص پرداخته می شود
کلمات کلیدی : شهر , استراتژی توسعه شهری , CDS)), سکونتگاه , محله کردآباد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File