اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200580
نام و نام خانوادگی : مرضيه اسدي خوشويي
عنوان پایان نامه : تحلیل تطبیقی مدل های اقلیم آسایش گردشگری با احساس ادراکی گردشگر
رشته تحصیلی : جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : امير گندمكار
استاد مشاور :
چکیده : امروزه گردشگری بخش عمده ی اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و یکی از بزرگترین صنایع جهان می باشد.یکی از عوامل مؤثر که باید در بحث گردشگری به آن توجه کرد شرایط اقلیمی است. در واقع اقليم به عنوان پديده اي جغرافيايي، رابطه اي تنگاتنگ و انکارناپذير با گردشگري و توسعه مقاصد گردشگری دارد. به طوري که بسياري از مقاصد مطرح گردشگري جهان، موفقيت خود را مرهون برخورداري از اقليمي مطلوب هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شرایط اقلیم آسایش شهر اصفهان طی ماه های می، ژوئن، ژولای و آگوست سال 2017 و تطبیق آن با احساس ادراکی و واقعی افراد و همچنین تعیین مناسب ترین شاخص اقلیم آسایش برای شهر اصفهان صورت پذیرفته است. در این راستا از شاخص های PMV، PET و UTCI استفاده شد. با توجه به این که در این پژوهش شرایط لحظه ای اقلیم آسایش مورد بررسی قرار می گیرد؛ لذا ابتدا اقدام به تکمیل 700 پرسشنامه مبنی بر ارزیابی شرایط اقلیمی در ساعات روز از افراد مختلف در سطح شهر شد. سپس داده های دما، رطوبت نسبی، باد، فشار، ابرناکی در همان ساعات همزمان از سایت Accu Weather دریافت گردید. در ادامه با وارد کردن داده های دریافت شده و همچنین پرسشنامه های تکمیل شده در نرم افزارRay Man شرایط اقلیم آسایش شهر اصفهان در ساعات مختلف روز به دست آمد.نتایج حاصل نشان داد در ماه می شاخص UTCI بیشترین هماهنگی را با پاسخ افراد به احساس واقعی خود داشت، بعد شاخص PET و بعد از آن شاخص PMV، در ماه ژوئن و ژولای و آگوست شاخص PET بیشترین هماهنگی را با پاسخ افراد داشت و بعد از آن شاخص PMV و سپس شاخص UTCI در درجه بعد قرار گرفت.
کلمات کلیدی : اقلیم آسایش, آسایش اقلیم گردشگری, شاخص UTCI, گردشگری
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Comparative Analysis of Tourism Climate Comfort whit Perception Sense of Tourist
Abstract : Today, tourism is a major part of the global economy and One of the largest industries in the world. One of the factors that should be considered in tourism is the climate. In fact, climate as a geographical phenomenon has a close and inseparable relationship with tourism and the development of tourism destinations. So that many of the world's major tourist destinations are successful due to the favorable climate. The purpose of this study was to investigate the climate of comfort in Isfahan during the months of May, June, July and August 2017 and its adaptation to the perceptual and real senses of individuals and also to determine the most suitable climate index for Isfahan. In this regard, PMV, PET and UTCI indices were used. Considering the fact that in this research the instantaneous climate condition is considered, therefore, 700 questionnaires have been completed on the basis of the assessment of climatic conditions in the daytime of different people in the city. Then, the data on temperature, relative humidity, wind, pressure, and cloudiness were received at the same time at the Accu Weather site. Then, entering the received data as well as the completed questionnaire in Ray Man software, the climatic conditions of the comfort zone of Isfahan were obtained at different times of the day. The results showed that in May the UTCI index was the most consistent with the response of people to their true feelings, after the PET index, followed by the PMV index, in June, July and August, the PET index was the most consistent with the response of individuals, and after That index of PMV followed by the UTCI index was at a later stage.
Keywords : Climate Comfort, Tourism Climate Comfort, UTCI Index,Tourism
Download Abstract File