اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200618
نام و نام خانوادگی : مجيد كشاني
عنوان پایان نامه : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش مبتنی بر رایانش ابری با استفاده از گسترش کارکرد کیفیت در اتاق بازرگانی اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حميدرضا بهرامي
استاد مشاور : عاطفه امين دوست
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/07/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File