اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200621
نام و نام خانوادگی : علي جمشيدي
عنوان پایان نامه : سنتز و مشخصه یابی پیگمنتهای فسفرسانس بر پایه SrAl2O4 به روش سیترات - نیترات در حضور عناصر نادر خاکی ( Eu ، Nd ) جهت استفاده در لعاب فسفرسانس کاشی های پرسلانی
رشته تحصیلی : مواد-سراميک
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اميرعباس نوربخش
استاد مشاور :
چکیده : در این پژوهش پیگمنتهای فسفرسانس بر پایه اسپینل SrAl2O4 به صورت خالص و در حضور عناصر نادر خاکی (Nd ، Eu) با روش سل ژل خود احتراقی (سیترات - نیترات) جهت مصرف در لعاب کاشی پرسلانی سنتز گردید. این سنتز در محیط قلیایی انجام گرفته و کلسیناسیون ترکیب طی عملیات حرارتی تا 1200 درجه سانتیگراد صورت گرفت. آنالیز فازی نمونه های خالص و دوپ شده توسط الگوی تفرق اشعه ایکس (XRD) بررسی گردید. همچنین بررسی خواص نوری ماده بدست آمده تحت آنالیزهای طیف سنجی جذبی انعکاسی (DRS) و آنالیز فوتولومینسانس (PL) در محدوده مرئی و فرابنفش انجام گرفت و در نهایت به منظور بررسی ریزساختار و شناسایی نوع عناصر، تحت آنالیز SEM/EDX/X-RAY MAP قرار گرفت. ترکیب مشخص شده با فرمول Sr0.9Al2O4 : Eu0.05 , Nd0.05 به عنوان نمونه بهینه در لعاب کاشی پرسلانی استفاده گردید و پارامترهای موثر بر میزان و نحوه مصرف آن بررسی گردید و به ترکیب لعاب آماده کاشیهای پرسلانی اضافه و عملیات حرارتی گردید. نتایج نشان داد با حضور عناصر خاکی کمیاب یوروبیوم و نئودمیوم در ترکیب آلومینات استرانسیوم، باند گپ فاز پایه تا حد نور مرئی کاهش یافته و این ترکیب قابلیت تهییج در طول موج نور مرئی را از خود نشان می دهد. همچنین پس از استفاده در لعاب کاشی پرسلانی خواص نوری خود را حفظ می نماید.
کلمات کلیدی : پیگمنتهای فسفرسانس - سل ژل خود احتراقی - اسپینل SrAl2O4 - دوپنت Nd و Eu - لعاب کاشی پرسلانی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Synthesis and Characterization of Phosphorescence Pigments Based on SrAl2O4 by Citrate-Nitrate Method Doped by Trivalent Rare Earth (Eu,Nd) Used in Porcelain Tile Phosphorescence Glaze
Abstract : In this research phosphorescent pigments based on spinel (SrAl2O4) by pure and also with rare earth ion doped (Eu , Nd) with auto combustion process in order to using porcelain glaze tile, have been synthesized. Synthesis process have been done in alkaline environment and calcination of sample carried out up to 1200 °C. Phase analysis of samples pured and doped have been investigated by X-ray diffraction. Also optical properties, studied by DRS and PL analysis. In the region of UV and visible wavelength. Finally in order to investigate of micro structural study by SEM/EDX/X-Ray Map on optimized sample with Eu , Nd elements, Sr0.9Al2O4 : Eu0.05 , Nd0.05 used in porcelain glazed. after firing of tile, result showed that increase of element such as Eu and Nd in SrAl2O4 phase, band gap of this phase reduce to the visible region as well as excited and emission
Keywords : Phosphorescent pigments - Auto combustion sol gel - Spinel (SrAl2O4) - Eu and Nd dopant - Glazed porcelain tile
Download Abstract File