اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200889
نام و نام خانوادگی : امیرعلی گنجي
عنوان پایان نامه : بهبود ردیابی اشیا بر اساس مدل ظاهر پراکنده با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : همايون مهدوي نسب
استاد مشاور :
چکیده : ردیابی اشیاء در اکثر عملیات های بینایی هوشمند مانند سیستم های نظارت و سیستم های منیترینگ حمل و نقل نقش اساسی ایفا می کند. هدف اصلی ردیابی اشیاء، تخمین مکان شئ مشخص شده در فریم های متوالی است. برای این عملیات ها ما نیاز به یک ردیاب قوی در ردیابی شئ با تغییرات نورپردازی، تغییر قیافه یا موقعیت، نویز و انسداد داریم. این موضوعات شاخه جدیدی در زمینه بینایی هوشمند مطرح می کند. بنابراین در این تحقیق، ما یک الگوریتم ردگیری اشیاء جدید با نمایش اسپارس ارائه کردیم که با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی دقت بسیار بالاتری به خود گرفته و مدل آموزشی بهتری جهت ردیابی ایجاد کرده است. در این راستا ما از الگوریتم مینیمم ساز L1 به عنوان مبنا استفاده کردیم و از الگوریتم PCA جهت دقت بخشیدن به این موضوع استفاده کردیم تا یک شئ را بوسیله نمایش اسپارس ارائه دهیم و با استفاده از PCA مولفه های غیر ضروری تصویر را حذف نماید. به منظور کاهش انحرافات در ردیابی ها، ما یک روش ارائه دادیم که انسدادها و انحرافات حرکتی را براحتی در تصویر می گیرد و مدل را آبدیت می کند. در پایان با ارزیابی کمی و کیفی برنامه بر روی توالی های تصویر مختلف نشان داده شد که دقت این روش چند مرحله ای بسیار مناسب است.
کلمات کلیدی : مینیمم ساز l1,رد یابی اشیا, مولفه های اصلی (PCA),
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File