اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200925
نام و نام خانوادگی : زهرا عليرضايي
عنوان پایان نامه : بررسي اثر نوسانات اقليمي بر زوال گونه بلوط ايراني برودار در استان لرستان
رشته تحصیلی : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : مرتضي خداقلي
استاد مشاور : عليرضا عباسي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File