اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39200941
نام و نام خانوادگی : فرشته بنافي
عنوان پایان نامه : حفاظت از محيط زيست درياچه خزر در چهارچوب اصل احتياط
رشته تحصیلی : حقوق بين الملل عمومي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : عليرضا آرش پور
استاد مشاور : آرامش شهبازي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File