اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39203177
نام و نام خانوادگی : محسن كوهي فايق
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر ارزش ویژه برند بااثر میانجی گری پذیرش فناوری در مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان چهارمحال بختیاری
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احسان كيش حضرت سلطان
استاد مشاور :
چکیده : ظهور فناوری های جدید در چند دهه گذشته به طور اساسی دورنمای تجارت را تغییر داده است. افزایش سرعت در جهانی شدن و پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات دو نیروی بسیار موثر در تجارت و اقتصاد جهانی هستند. شرکت ها به ارزش آفرینی مشغول بوده و سعی در پیشی گرفتن از رقبا و همچنین سودآوری هستند. هدف از این پژوهش، تحلیل و بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر روی ارزش ویژه برند با اثر میانجی گری پذیرش فناوری در مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان چهارمحال بختیاری بوده است. به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. که حاوی 56 سوال می باشد. همچنین نمونه ای شامل 384 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS و LISREL جهت انجام کارهای آماری استفاده شده است. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، فرضیه ها در سطح خطای 5 درصد براساس روش آماری مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از ازمون توصیفی و استنباطی به توصیف نمونه انتخابی پرداخته شد و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاري، هریک از فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که بین تمامی متغیرهای در نظر گرفته شده و ارزش ویژه برند همبستگی بالا و رابطه معناداری وجود دارد،همچنین پذیرش فناوری و بازاریابی رابطه مند تاثیر مستقیم و بالایی بر ارزش ویژه برند دارند. با توجه به نتایج می توان نقش میانجیگری پذیرش فناوری را در رابطه بازاریابی رابطه مند و ارزش ویژه برند پررنگ دانست و در نهایت پذیرفت که بازاریابی رابطه مند با میانجیگری پذیرش فناوری بر ارزش ویژه برند اثر گذار است.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: ارزش ویژه برند , بازاریابی رابطه مند , پذیرش فناوری , مشتریان.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The Influence of Relationship Marketing Orientation on Brand Equity by Considering Mediation Effect of Customer Technology Acceptance in Chaharmahale Bakhtiari Branches of TOSEE TAAVON Bank
Abstract : Abstract Emergence of new technologies has fundamentally changed the view of business in the last decades. Increasing rate of globalization and development in information and communication technology are two important powers in global economy and business. Firms are creating value and try to overtake the competitors and to gain profit. The aim of present study is to analyze and examine the effect of relationship marketing orientation on the brand equity with considering technology acceptance as mediator among customers of Cooperation Development Bank (TOSEE TAAVON Bank) of Chaharmahale and Bakhtiari province, Iran. This investigation is functional and descriptive in term of aim and method. In order to gather the data, questionnaire was used which included 56 questions. Also, a sample including 384 subjects was chosen. In this study, SPSS and LISREL software were used for conducting the statistical operations. After collecting and filtering the data, assumptions were studied at 5% error based on statistical method. The chosen sample was described by using descriptive and inferential test and assumptions were tested by using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling (SEM) analysis. Findings showed that there is a significant relationship between the intended variables and brand equity. Also, technology acceptance and relationship marketing orientation have high and intermediate effect on brand equity. Given the results, it can be said that mediator role of technology acceptance is significant between relationship marketing orientation and brand equity and finally it can be admitted that relationship marketing orientation is effective on brand equity.
Keywords : Keywords: Brand Equity, Relationship Marketing Orientation, Technology Acceptance Model, Customers.
Download Abstract File