اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39203589
نام و نام خانوادگی : سعيده سادات هاشمي
عنوان پایان نامه : بررسی همسویی فرهنگ سازمانی وسطوح بلوغ مدریت دانش درشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان براساس مدل دنیسون
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ايرج سلطاني
استاد مشاور :
چکیده : مدیریت دانش موضوعی است که در سالهای اخیر کاربرد گسترده ای در سازمان ها پیدا کرده است وبه یک موضوع مهم وحیاتی در حوزه کسب وکار تبدیل شده است. مدیریت دانش باید نقش حیات بخش فرهنگ سازمانی را برای ادامه زندگی فردی و جمعی سازمان درک نماید زیرا هر تغییر سازمانی زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که کل سازمان و همه اعضای آن به این فرهنگ تغییر متعهد باشند وهمگی برای موفقیت آن تلاش کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی همسویی فرهنگ سازمانی و سطوح بلوغ مدیریت دانش در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان انجام گرفته است . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و از نظر زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران، معاونان، سرپرستان و کارشناسان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که تعداد۲۲۶۰ نفر شامل زن و مرد می باشند ،که با استفاده از جدول مورگان با حجم نمونه ۳۲۷ نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و نمونه ها به روش تصادفی انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری تحقیق ۲ پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون با ۶۰ سوال و مدیریت دانش هیسیگ با ۳۲ سوال می باشد. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی با نظر استاد راهنما و چندتن از اساتید دیگر تایید شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که برای فرهنگ سازمانی مقدار آن برابر۰/۸۴۲ و مدیریت دانش برابر ۰/۸۷۳ برآورد گردیده . برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ و نرم افزار معادله ساختاری LISREL و آزمون اسپیرمن استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد و بر اساس آزمون همبستگی اسپرمن بیان کرد که مقدار ضریب همبستگی مثبت بوده و در نتیجه رابطه مستقیم معناداری بین فرهنگ سازمانی و سطوح بلوغ مدیریت دانش وجود دارد در نتیجه فرهنگ سازمانی و سطوح بلوغ مدیریت دانش از همسویی مطلوبی برخوردار هستند واین همسویی بین تک تک ابعاد فرهنگ سازمانی( در گیر شدن در کار، انطباق پذیری،سازگاری و ماموریت) و سطوح بلوغ مدیریت دانش برقرار می باشد.
کلمات کلیدی : فرهنگ سازمانی, مدیریت دانش ,سطوح بلوغ ,درگیرشدن درکار , انطباق پذیری, سازگاری,ماموریت
تاریخ دفاع : 1397/07/11
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigating the Alignment of Organizational Culture and Knowledge Management Maturity Levels in Isfahan Steel Co.
Abstract : Knowledge Management is a topic that has become widespread in organizations in recent years and become an important and vital business topic.Knowledge management must understand the vital role of organizational culture for continuing the individual and collective life of the organizational change will be successful at a time when the whole organization and all its members are committed to this change culture and all will work to succeed the purpose of this study was to investigate the convergence of organizational culture and knowledge management maturity levels in Isfahan Steel company.This research is applied in terms of applied and descriptive –cross- sectional metod, The statistical population of this study includes :Managers, Assistants,Supervisors and Experts of Isfahan Steel company. Which consists of 2260 people including men and women who use Margan table with a sample size of 327 people was selected as a statistical sample and samples were selected randomly.The instrument for measuring the research is 2questionnaires of the organizational culture of the Denison model with 60 questions and the knowledge management of the Higgs model with 32 questions.Validity of the questionnaires was verified content with the opinion of the supervisor and several other professors . The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach`s Alpha , Which was 0/842 for the organizational culture and 0/873 for knowledge management .For data analysis, SPSS software version 22 and the software of the LISREL structural equation and Spearman test have been used . The results of the study showed that there is a significant relationship between organizational culture and knowledge management and according to Spearman correlation test, The correlation coefficient was positive as a result,There is a direct and significant relationship between organizational culture and the level of maturity of knowledge management have a good alignment and this alignment between each dimension of organizational culture (Engagement in work,Adaptability,Compatibility and Misson) and there are levels of maturity of knowledge management.
Keywords : Knowledge management, Organizational culture, Level ofmaturity, Engagement in work,Adaptability,Compatibility, Misson
Download Abstract File