اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39203609
نام و نام خانوادگی : مظفر عاليه پور
عنوان پایان نامه : عصر طلایی موسیقی در ایران دوره ساسانی (خسرو پرویز 627-590م.)
رشته تحصیلی : تاريخ- تاريخ ايران باستان
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناصر جديدي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File