اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39204060
نام و نام خانوادگی : روشن خسروي بابادي
عنوان پایان نامه : طراحی و شبيه سازی يک تمام جمع کننده با حاصلضرب توان-تاخير پايين در تکنولوژی نانو لوله های کربنی
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي دولتشاهي
استاد مشاور :
چکیده : جمع یک عملیات پایه در علم حساب است. تفریق، ضرب، تقسیم، محاسبات آدرس برخی از عملیات های شناخته شده مبتنی بر جمع است. این عملیات ها به طور گسترده در VLSI استفاده می شوند. تمام جمع کننده یک بیتی، یک بلوک ساختمانی از واحد محاسبات یک سیستم است. همچنین جمع کننده یکی از اجزای بسیار مهم در یک CPU، ALU، واحد نقطه شناور و واحد تولید آدرس می باشد. بنابراین عملکرد آن به طور مستقیم بر عملکرد کل سیستم تاثیر می¬گذارد. به عبارت دیگر افزایش کارایی یک سلول تمام جمع کننده ی تک بیتی برای افزایش کارایی کل سیستم بسیار حیاتی است. بدین منظور ، در این مقاله با بهرگیری از روش داینامیک به دلیل سرعت بالا و توان مصرفی کم به ارائه یک مدار XOR و جمع کننده جدید پرداخت شده است. پس از پیاده سازی توسط نرم افزار HSPICE مقایسات نتایج شبیه سازی نشان می¬دهد مدار تمام جمع کننده PDP بهتری نسبت به سایر مدارات ارائه شده از خود نشان داده است
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File