اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39204329
نام و نام خانوادگی : حجت جعفري
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی پارامترهای تراشکاری با ابزار الماس و پولیش برای ساخت آیینه های آلومینیومی
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود فرحناكيان
استاد مشاور :
چکیده : آيينه هاي آلومينيومي از مجموعه عملياتي که منجر به بالابردن صافي سطح مي‌شود، بدست مي‌آيد که کاربرد‌هاي فراواني در صنايع هوافضا ، دفاعي وتجهيزات اپتيکي و نجوم دارد. اين خواص شامل عملکرد در درجه حرارت بالا، دارابودن اشکال و سطوح پيچيده و وزن کمترمي‌باشد. امروزه آيينه‌‌‌‌هاي آلومينيومي با مجموعه عمليات ماشينکاري ولپينگ، تراشکاري با ابزار الماس ولايه نشاني مواد مختلف برروي فلز پايه ساخته مي‌شود. آينه‌ آلومينيومي در مقايسه با آينه پوشش داده شده با نيکل از خواص بهتري برخوردار مي‌باشد. يکي ازمتداول ترين روش‌هاي توليد اين آيينه‌ها تراشکاري باابزار الماس مي‌باشد. توسط پژوهش هاي مختلف ثابت شده است که سطح حاصل از تراشکاري با ابزار الماس داراي خواص بهتري نسبت به ديگر روش‌ها و ابزار‌هاي مختلف مي‌باشد. در اين مطالعه فرايند تراشکاري با ابزار الماس چند نمونه آلومينيوم با گريد 6061 براي رسيدن به سطوح با صافي سطح بالا و داراي خواص اپتيکي توسط پارامترهاي مختلف مورد آزمايش قرار مي‌گيرد. اين عمليات با پارامترهاي مختلف تراشکاري از قبيل سرعت برشي, نرخ پيشروي ابزار و شعاع نوک ابزار الماس مورد بررسي قرار مي‌گيرد. آزمايشات با سه نوع ابزار با شعاع هاي مختلف انجام مي‌گيرد. سطوح حاصله از اين نوع ماشينکاري نيز با دستگاه هاي صافي سنج ،طيف سنج اينفرومتري مورد بررسي و آزمايش قرار مي‌گيرد. نتايج نشان مي‌دهد سطوح حاصله از تراشکاري اين نمونه ها, آيينه اي دقيق داراي کاربرد هاي فراوان در صنايع مي باشد. درفرايند تراشکاري با ابزار الماس با استفاده از شرايط دور ثابت و قطر ثابت,با کاهش پيشروي مشاهده مي‌شود که در آزمايش قطر200ميليمتر با شعاع لبه ابزار 2/0 و4/0 و8/0 به ترتيب شاهد 29% ,29% و33% کاهش زبري سطح مي باشيم. عمليات پوليش نمونه ها نيز بوسيله پارامترهاي مختلفي از قبيل فشار پوليش، سرعت دوران، زمان پوليش و اندازه دانه هاي ساينده نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.نمونه‌ها در شرايط يکسان مورد عمليات پوليش قرار گرفته و در انتها نتايج با يکديگر مقايسه مي شود. درعمليات پوليش نيز کمترين عدد PV برابر با 29/0 لاندا مربوط به زبري سطح 06/0ميکرون مي‌باشد. بالاترين عدد PV برابر با 94/0 لاندا مربوط به زبري سطح 12/0 ميکرون مي‌باشد.
کلمات کلیدی : فرآيند تراش‌کاري با ابزار الماس-پوليش-صافي سطح
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigation of diamond turning and polishing parameters for manufacturing of aluminum mirrors
Abstract : Aluminum mirrors from the set of operations that lead to surface smoothing, which are widely used in aerospace, defense and optical and astronomical systems. Aluminum mirrors, due to their special properties, are of great importance to other types of mirrors. These properties include high temperature performance, complex shapes, and lower weight… Nowadays, Aluminum Mirrors made with a total of polish or lapping Machining Operations, Turning with diamond tools and coating various materials on the base metal. Aluminum mirror has better properties than nickel coated mirror. One of the most commonly used mirror manufacturing methods is diamond turning. Through various studies, it has been proven that the surface of diamond tools has better properties than other methods and tools. In this study, the diamond turning process with a 6061-grade aluminum for reaching high-level surfaces with optical properties is investigated by various parameters. This operation is evaluated with different turning parameters such as shear rate, feed rate and diamond tool tip radius. The experiments are carried out with three types of instruments with different radiuses. The resulting surfaces of this kind of machining are also examined by means of a Roughness meter, an infrometric spectrometer. The results show, that the surfaces of diamond tool turning are widely used in various commercial and military industries. In the diamond tool turning process with fix diameter and fix machining speed constant, it is compared with the reduction of feed rate. In a 200 mm diameter test with a tool radius of 0.2, 0.4 and 0.8 reduction of surface roughness to 29% 29% and 33%. In the polishing operations. The polishing operations of the samples are also examined by various parameters such as polishing pressure, velocity, polishing time, and size of abrasive. The Samples are polished under the same conditions and at the end the results are compared with each other. The lowest PV number is 0.29 for roughness of 0.06 micron. The highest PV value is 0.94 that related to 0.12 micron surface roughness
Keywords : diamond turning, polishing, Roughness
Download Abstract File