اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39204695
نام و نام خانوادگی : عيدي محمد قمي كاهريزي
عنوان پایان نامه : تحلیل محتوايي تجارب السلف هندوشاه نخجواني
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهرداد چترائي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File