اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39204720
نام و نام خانوادگی : مالك شيخي زازراني
عنوان پایان نامه : ارائه مدلی برای پیاده‌سازی و استقرار فرآیند مدیریت کاتالوگ خدمت و تحلیل تأثیر آن بر کسب‌وکار شرکت ذوب‌آهن اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر نرم افزار
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اكبر نبی الهی
استاد مشاور : بهرام اميني ولاشاني
چکیده : با توجه به رشد روزافزون فنّاوری استفاده از خدمات فناوری اطلاعات برای سازمان تنها یک مزیت رقابتی نیست بلکه تبدیل به یک منبع راهبردی برای سازمان‌ها گشته است. با توجه به نقش راهبردی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات برای سازمان چارچوب‌ها و بهروش‌های نظیر ITIL,COBIT,ISOوغیره به وجود آمده‌اند تا انواع فرآیندهای مدیریتی خدمات را به‌صورت کامل شرح دهند. یکی از مهم‌ترین فرآیندهای مدیریتی خدمات مدیریت کاتالوگ خدمات(SCM) می باشد. محصول این فرآیند کاتالوگ خدمات می باشد که باعث شفافیت و درک دیگر فرآیندها و افراد از خدمات موجود در سازمان می‌شود. در چارچوب‌ها و بهروش‌های مدیریت فناوری اطلاعات فقط به توصیف چگونگی این فرآیند اشاره‌شده و به نحوه پیاده‌سازی آن اشاره نشده است. هدف ما از این پژوهش ارائه مدلی برای پیاده سازی و استقرار فرآیند مدیریت کاتالوگ خدمات در سازمان است، انجام یک مطالعه در حوزه دانش این فرآیند به جهت پوشش نقاط مبهمی که باعث شکست یا ضعف پیاده‌سازی می‌شود، ضروری است. گام‌های پیاده‌سازی مدل پیشنهادی بر اساس پیشینه تحقیق نگاشته شده است که شامل گام های 1-شناسایی خدمات، 2-تفکیک خدمات 3- دسته بندی اطلاعات و انتشار 4- مدیریت فرآیند می باشد . در گام ها به جهت رفع مشکلات پیاده سازی از تکنیک ها و رویکرد های استفاده شده است که باعث پدید آمدن یکسری از ویژگی ها شده است .یکی از ویژگی های این مدل دسته بندی انواع خدمت و استخراج مکانیزه این خدمات می باشد .مدل پیشنهادی در شرکت ذوب آهن اصفهان در حال پیاده سازی می باشد و ضمنا مدل پیشنهادی با استفاده از روش پرسشنامه توسط خبرگان بررسی و تائید شده است .
کلمات کلیدی : کاتالوگ خدمات, فناوری اطلاعات, مدیریت خدمت, سبد خدمت
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Provides a model for implementation and deployment of the service catalog management process
Abstract : According to the increasing growth of technology, the IT services usage for the organization is not only a competitive advantage, but also has become a strategic resource for organizations. Due to the strategic role of IT services management for the organization, frameworks and best practices such as ITIL, COBIT, ISO, etc. have been developed to fully describe the types of service management processes. One of the most important management services is the Service Catalog management (SCM). The product of this process is a services catalog that results to make Transparent and understand other processes and individuals from the services available in the organization. The frameworks and best practices of IT management, only describe this process and do not mention how it is implemented. Our goal in this study is to provide a model for implementing and establishing the service catalogs management process in an organization, a knowledge study is necessary to cover the ambiguous areas that cause the failure or weakness of the process implementation. The steps to implement the proposed model are based on the research history, includes steps 1- Identification services, 2- Separation services 3- Information categorization and publication 4- Process management. The Steps have been taken to solve the implementation problems use some techniques and approaches that have resulted to a number of features. One of the features is the categorization of service types and the automatic extraction of these services. The proposal Model is being implemented in ZOOBAHAN Isfahan Company, and the has been reviewed and approved by some experts through questionnaires
Keywords : Catalog services, IT, Service Management, Service Portfolio
Download Abstract File