اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39204996
نام و نام خانوادگی : مهدي سعادت نيا
عنوان پایان نامه : بررسي عددي و آزمايشگاهي سيستم جداساز لاستيكي همراه با صفحات برشي جاري شونده
رشته تحصیلی : مهندسي عمران-سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين تاجمير رياحي
استاد مشاور : محسن ايزدي نيا
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/03
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File