اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205073
نام و نام خانوادگی : ارمين اخوان
عنوان پایان نامه : ساخت مدل مفهومي خيابان شهري سالم و سرزنده (مطالعه موردي : خيابانهاي شرياني شهر ساري)
رشته تحصیلی : مهندسي شهرسازي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : اسماعيل صالحي
استاد مشاور : شيرين طغياني خوراسگاني
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File