اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205096
نام و نام خانوادگی : روشنك السادات درخشاني
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا وعلامه طباطبایی درمورد عشق ومحبت
رشته تحصیلی : فلسفه وحكمت اسلامي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رحمت الله شريعتي
استاد مشاور : اكبر گلي
چکیده : چکیده: در باب عشق و محبت از اندیشمندان اسلامی از عرفان و اخلاق گرفته تا فلسفه و طب، مطالب متنوع و نظرات ارزشمندی رسیده است؛ در این میان دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی که در علوم مختلفی همچون عرفان، فلسفه، تفسیر و دیگر علوم اسلامی صاحب نظر بوده و دارای ایده های خلاقانه می باشند، در این رساله مورد توجه قرار گرفته است. این رساله در کلیات در معناشناسی لغوی و اصطلاحی عشق و محبت به این نتیجه رسیده که این دو واژه بیشتر از آنکه به حقیقت تعریف شوند، به آثار و پیامدهای آن تعریف شده اند و در هر علمی و نزد هر اندیشمندی به فراخور، تعریفی از آن ارائه گردیده است. در فصل دوم به دیدگاه ملاصدرا پرداخته شده؛ عشق، ابتهاج‏ به تصوّر حضور ذاتى تعریف می گردد؛ همچنین عشق را در تمام هستی جاری و ساری می داند؛ ضمن آنکه بنای سریان عشق در هستی در نزد ملاصدرا بر اساس سریان علم و شعور و حیات در هستی استوار است. از نظر ایشان محبّت بنده به بارى تعالى از روی حقيقت است و عشق مجازی – عشق به مخلوقات- برگشت به عشق حقیقی داشته و آینه ی تمام نمای عشق حقیقی است و عشق مجازی به نفسانی و حیوانی تقسیم می گردد که هر کدام احکام و ویژگی های خاص خود را دارد. همچنین شخصی که به خدای تعالی معرفت یافت، به او عشق ورزیده؛ لذا به اطاعت او برمی خیزد. عشق به اولیای الهی مستلزم نوعی مشاکلت و ملائمت نفسانی با آنهاست و خداوند متعال از آنجا که به ذات خود عشق می ورزد؛ به آثار ذاتش، از جمله انسان، عشق می ورزد و اما محبت خاص الهی متعلق به کسانی است که به صفات وفضائل الهی متخلق شده اند. در فصل سوم به دیدگاه علامه طباطبایی پرداخته می شود و نقطه نظرات ایشان در مسائلی که از دیدگاه ملاصدرا بیان گردید، بررسی می گردد؛ از تعریف عشق گرفته تا مسائل مربوط به عشق حقیقی و مجازی و داشتن رابطه میان عشق با عبادت، اطاعت و معرفت و نیز مراقبت دل از عشق ورزی به کفار. و اما در فصل چهارم به تطبییق نظرات پرداخته می شود و به این نتیجه می توان دست یافت که در اکثر قریب به اتفاق مسائل، دیدگاه علامه با ملاصدرا تا حد زیادی مشابهت دارد، گرچه ممکن است در برخی از مسائل از تعابیر متفاوت استفاده شده باشد؛ اما بیشترین اختلاف را می توان در رابطه ی عشق با علم و شعور و حیات دانست؛ علامه برخلاف ملاصدرا، اصولا میان سریان علم و حیات با سریان عشق و محبت در موجودات ارتباطی نمی بیند.
کلمات کلیدی : عشق,محبت,علامه طباطبایی,ملاصدرا
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : : A Comparative Study of Mulla Sadra's and Allameh Tabatabaei's Perspectives on Love and Kindness
Abstract : Abstract: There has been a variety of content and valuable opinions about the love and kindness in Islamic scholars’ viewpoint from mysticism and ethics to philosophy and medicine; among them, Mulla Sadra's and Allameh Tabatabaei's who have views on different sciences including mysticism, philosophy, interpretation, and other Islamic sciences and have creative ideas have been considered in this thesis. This thesis concludes in generalities, in lexical and the term semantics of love and kindness that these two words are defined more based on the effects and consequences than the truth, and a definition about them is presented in any science and every scientist suitably. In the second chapter, Mulla Sadra's viewpoint is expressed; love is defined as happiness because of imaging inherent presence; he also considers love in all over the world as being currently and becoming flow; while the base of love flow in the universe in Mulla Sadra’s view is based on the flow of science and reason and life in the universe. From their point of view, love of slave to Excellence Lord is based on the truth, and virtual love - the love to the creatures - is back to true love, and the whole-view mirror of true love, and virtual love is divided into the sensual and animal, each of which has its special rules and attributes. Also, a person who knows excellence God loves Him; therefore, he/she obeys Him. The love of saints of God requires a kind of sensual agreement and consent with them; and since Almighty Allah loves His nature, He loves the effects of His nature including man but special kindness of God belongs to those who have divine attributes and deeds. In the third chapter, the viewpoint of Allameh Tabatabaei is discussed and his views on issues that were expressed in the view of Mulla Sadra are examined; from the definition of love to the issues of true and virtual love and the relationship between love with worship, obedience and knowledge as well as the heart care against loving infidels. In the fourth chapter, views are adapted and it can be concluded that in the vast majority of issues, Allame’s view is largely similar to Mulla Sadra’s, although some issues may have been interpreted differently. However, the greatest difference can be found in the relation of love with science and reason and life; Allameh, unlike Mulla Sadra, basically does not see the relationship between the flow of science and life with the flow of love and kindness in creatures. Keywords: love, Alameh Tabatabaei, kindness, Mulla Sadra  
Keywords : love، kindness ، mulla sadra ،Alameh Tabatabaei
Download Abstract File