اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205512
نام و نام خانوادگی : مهسا مختاريان قهفرخي
عنوان پایان نامه : بررسی تجربی و شبیه سازی عددی اثر پارامترهای فرآیند برشکاری لیزری بر نحوه توزیع حرارت و کیفیت لبه برش ورق فولادی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اعظم قاسمي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده امروزه فرآیند برشکاری لیزر یکی از روش های متداول و پیشرفته برشکاری است که در آن با استفاده از یک منبع انرژی پر توان، قطعات با ضخامت های متفاوت را با کیفیت مطلوب برشکاری می کنند. از مزایای این فرآیند می توان به سرعت بالا، دقت بالا و کیفیت سطح مطلوب اشاره نمود. در این پژوهش فرآیند با دو ضخامت متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور مطالعه کیفیت لبه برش و عمق ناحیه متاثر از حرارت، آزمون های متفاوتی انجام شده تا بتوان اثر هر یک از پارامترهای اساسی این ف Mild Steel St37 برشکاری لیزر ورق های فولادی رآیند از قبیل توان پرتو لیزر، سرعت حرکت پرتو لیزر و فشار گاز محافظ را بر کیفیت لبه برش و همچنین عمق ناحیه متاثر از حرارت بررسی نمود. در ادامه شبیه سازی اجزا محدود فرآیند به منظور مطالعه توزیع حرارت در این فرآیند انجام شده است. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر بسزای هر سه پارامتر اصلی سرعت حرکت پرتو لیزر، فشار گاز کمکی و توان پرتو لیزر بر پارامترهای خروجی زبری سطح و عمق ناحیه ترها و در محدوده مشخصی .تعیین گردد تا بتوان از تاثیر متقابل هر یک از آنها بر سایر پارامترها، حالت بهینه و مطلوب را استخراج نمود ی متاثر از حرارت است. همچنین مقادیر هر یک از پارامترهای فرآیند جهت دستیابی به شرایط بهینه برش و کیفیت مطلوب لبه باید به توجه به سایر پارام
کلمات کلیدی : برشکاری لیزر, ورق فولادی, کیفیت لبه برش, ناحیه متاثر از حرارت, اجزا محدود
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigating the effects of process parameters on heat flow and cutting edge quality during laser cutting of steel sheets through experimental and numerical analysis
Abstract : Today, the laser cutting process is one of the most common and advanced cutting methods. In which with a high-power source cut pieces with different thicknesses ideally. The advantages of this process are high speed, high accuracy and good surface quality. In this study, the process of laser shearing of Mild Steel St37 steel sheets with two different thicknesses has been analyzed. Then, for study the quality of the cutting edge and the depth of Heat-affected zone, different tests have been performed to check the effect of each of the basic parameters of the process such as laser beam power, laser beam speed and pressure of protective gas on the quality of the cutting edge and the depth of Heat-affected zone. The simulation of finite element components was studied to check the heat distribution in this process. The results show the effect of three main parameters of laser beam speed, auxiliary gas pressure and laser beam power have a big influence on the surface roughness output and the depth of Heat-affected zone .Also, the values of each of the process parameters in order to achieve the optimal cutting conditions and the desired quality of the edge should be determined according to other parameters and in a specific range, so that optimal output can be extracted from other parameters.
Keywords : Laser Cutting, Steel plate, Quality of Cutting Edge, Heat-affected zone, Finite Element
Download Abstract File