اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205674
نام و نام خانوادگی : سيد علي اروانه
عنوان پایان نامه : کنترل نظارتی بهینه- تطبیقی برای خودرو های الکتریکی هیبریدی
رشته تحصیلی : مهندسي برق كنترل
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عباس چترايي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File