اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205735
نام و نام خانوادگی : اناهيتا جباري
عنوان پایان نامه : ارایه یک روش تسهیم سازی طیف مبتنی بر یادگیری در شبکه ارتباطی دستگاه به دستگاه (D2D) جهت افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمود دانشور فرزانگان
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/12
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File