اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205759
نام و نام خانوادگی : مهدي قاسميان
عنوان پایان نامه : ارائه رویکردی جهت تدوین، اندازه گیری و تحلیل شکاف الزامات مربوط به بلوغ فناوری و برآورد هزینه‌های توسعه آن به سطح بلوغ بالاتر، مطالعه موردی: موتور براشلس
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ام البنين يوسفي
استاد مشاور :
چکیده : اکتساب فناوری در داخل کشور ما عمدتاً از طریق تحت لیسانس یا انتقال تکنولوژی صورت می‌پذیرد. به منظور تحقیق و توسعه‌ی داخلی نیاز به مدلی جهت ارزیابی فناوری‌ها در داخل کشور می‌باشد. به همین منظور، مقیاس TRL به بومی‌سازی تکنولوژی‌های پیچیده در داخل کشور کمک کرده و می‌تواند راه‌گشایی جهت رسیدن به بلوغ فناوری‌های پیچیده باشد. تعیین و اندازه‌گیری TRL و ‌برآورد هزینه توسعه فناوری برای سازمان‌های پیشرو در تحقیق و توسعه جهت اکتساب تکنولوژی‌های پیچیده بسیار مهم می‌باشد. ولی متاسفانه این ادبیات در داخل کشور ایران، نو بوده و هنوز نهادینه نشده است. در این رابطه نیاز است تا مدل‌های بومی متناسب با شرایط حاکم بر فضای صنعت کشور ایجاد شده و توسعه داده شوند. این تحقیق در پی ایجاد و توسعه چنین مدلی برای فناوری‌های دومنظوره به ویژه با کاربرد در صنایع دریایی می‌باشد.
کلمات کلیدی : فناوری , TRL , مدیریت فناوری , توسعه‌ی فناوری , بلوغ فنی یک فناوری , ارزیابی آمادگی فناوری, سطوح آمادگی فناوری, سازمان صنايع دريايي.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Identifing and Proposing a Model of Design and Development of Maintainability Requirements Related to a Vessel Marine in The Marine Industries Organization Using MCDM Approach.
Abstract : Acquisition of technology in our country is mainly through licensed or technology transfer. In order to research and develop a domestic model, a model for evaluating technologies in the country is needed. To this end, the TRL scale has helped localize sophisticated technologies within the country and can be a pioneer in maturing complex technologies. Determining and measuring TRL and estimating the cost of technology development for R & D organizations is crucial for acquiring complex technologies. Unfortunately, the literature inside Iran has been new and not yet institutionalized. In this regard, native models are required to be developed and developed in accordance with the conditions governing the industrial space of the country. This research seeks to develop and develop such a model for dual-use technologies, especially for marine applications.
Keywords : ترجمه فناوری ، TRL ، مدیریت فناوری ، توسعه‌ی فناوری ، بلوغ فنی یک فناوری ، ارزیابی آمادگی فناوری، سطوح آمادگی فناوری، سازمان صنايع دريايي 132/5000 Technology, TRL, Technology Management, Technology Development, Technology Maturity, Technology Readiness Assessment, Technology Preparation Levels, Marine Industries Organization
Download Abstract File