اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205818
نام و نام خانوادگی : اميرحسين تبريزچي
عنوان پایان نامه : تاثیر نشت آب بر پایداری دیوار های میخکوبی شده
رشته تحصیلی : مهندسي عمران مكانيك خاك وپي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : البرز حاجيان نيا
استاد مشاور : حميد هاشم الحسيني
چکیده : روند رو به رشد افزایش جمعیت شهرها و همچنین ارزشمند شدن زمین، نیاز به گودبرداری در سطوح مختلف جهت ساخت طبقات زیرزمینی و تأمین فضای مورد نیاز جهت احداث پارکینگ افزایش یافته است. با وجود پیشرفت سریع صنعت ساختمان هنوز شاهد ساخت و ساز های غیر اصولی در ایران هستیم. یک نمونه از تخلفاتی که باعث خسارت های جانی و مالی فراوانی شده است، گودبرداری نامناسب می باشد. برای جلوگیری از اینگونه خسارات، استفاده از سازه های نگهبان اجتناب ناپذیر می باشد. سازه های نگهبان انواع زیادی دارند ، به دلیل محدودیت فضاهای دست رسی در پروژه هایی شهری روش میخکوبی جهت پایدار سازی گودها محبوبیت زیادی یافته است. هدف از این پایان نامه، با توجه به اینکه تأسیسات آب و فاضلاب شهری،جویبار ها فضاهای سبز به درستی آب بندی نشده و گاها مستهلک می باشد و به جرئت می توان گفت هیچ مسئله ای به اندازه وجود آب نمی تواند، موجب اخلال در پایداری یک شیب شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر فاصله نشت بر ضریب اطمینان دیوار میخ کوبی شده پرداخته می شود، به این منظور با استفاده از نرم افزار FLAC3D اقدام به مدل سازی و تحلیل نتایج آن پرداخته ایم. در پایان با اعمال تاثیر جریان آب و افزایش فاصله منبع آب تا دیواره گود ضریب اطمینان گود افزایش یافته ولی با افزایش عمق منبع آب ضریب اطمینان از روند خاصی پیروی نمی کند
کلمات کلیدی : میخکوبی, ضریب اطمینان, نشت آب, FLAC3D, گودبرداری, منبع انتشار
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The effect of water seepage on soil nailing wall stability
Abstract : With the growing population of cities and the value of the land, the need for excavation has increased in various levels to build underground floors and provide space for parking. Despite the rapid progress of the construction industry, we still see unconventional construction in Iran. Inappropriate hacking is an example of violations that have caused a lot of financial and financial losses. To avoid such damage, the use of guard structures is inevitable. Guard structures have many types. But the soil-nailing method has become very popular due to the limited space available in urban projects. The purpose of this thesis is to study the consideration the fact that urban water، wastewater, streams and green spaces facilities not properly sealed, so the water flow is serious problem for pit excavations and soil-nail wall. In this case finite difference software FLAC3D is used and different moisture situations was considered to determine the most critical conditions for study the effect of water seepage on soil nailing wall stability. In the end, with applying the effect of water flow and increasing the distance between the source of water and the excavation wall , the factor of safety for excavations wall increases, but with increasing depth of the water source, the factor of safety for wall does not follow a particular trend.
Keywords : Nailing, Factor of safety, Seepage, Flac3D, Excavation, Seepage water source
Download Abstract File