اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205867
نام و نام خانوادگی : فاطمه نجاتي
عنوان پایان نامه : ساماندهی بافت فرسوده تاریخی شهری با تاکید بر مشارکت مردم(موردی:محله سنگ سیاه شیراز)
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسن بيك محمدي
استاد مشاور :
چکیده : هدف كلي اين پژوهش،پیمایشی در ساماندهي و احياء بافت فرسوده تاريخي محله سنگ سياه شيراز با تأكيد بر مشاركت مردم است. تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي است ولي از نظر ماهيت، تركيبي است. جهت انجام پژوهش کیفی ودر اولین مرحله تحقیق ،جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران شهری منطقه 8 به تعداد 50 نفر ودرمرحله بعدکه پژوهش کمی صورت گرفت،جامعه آماری عبارت بود از کلیه شهروندان و ساکنین بافت فرسوده محله سنگ سیاه شهر شیراز بودکه با توجه به عدم قابلیت لیست شدن جامعه آماری،با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 70 نفر انتخاب و پرسشنامه بر روی آنها اجرا گردید. در این پژوهش به منظور گرداوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. پرسش نامه های مذکور پس از تدوین در اختیار صاحب نظران قرار گرفت و اساتید و کارشناسان ، سئوالات آن را از نظر روا بودن تایید نمودند. جهت پایایی پرسشنامه و تعیین همبستگی بین سوالات آلفای کرانباخ محاسبه شده است.میزان آلفای سوالات پرسشنامه پژوهش حاضر برابر 78/. برآورد گردید. ابتدا آزمون کلموگراف اسمیرونوف استفاده شد. همچنین جهت بررسی فرضیات از آماراستنباطی وآزمون هایی چون اسپرسن و پیرسن وآزمون T استفاده شد. در این پژوهش علاوه بر استفاده از آزمون های آماری،نتایج کار از طریق عقل،شواهد،دلایل،مستندات،مصاحبه واستدلال ومنطق به رد یا تایید فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد مهم‌ترين مشكل منطقه سنگ سیاه‏، شلوغي و ازدحام جمعيت بود، معابر باريك و عدم دسترسي دومین مشكل محله‌ي سنگ سیاه است، آلودگي‌هاي زيست محيطي ، اشراف خانه‌هاي اطراف به محل زندگي‌شان و كمبود امكانات آموزشي، فرهنگي، تفريحي و ورزشي را مشكل اصلي محله است.
کلمات کلیدی : بافت فرسوده, محله سنگ سياه, شيراز , مشاركت مردم
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Urban Historical Urban Texture Management with Emphasis on People's Participation (Case: Black Stone Shiraz)
Abstract : The overall aim of this research is to survey the organization and revitalization of the historically worn texture of the Shiraz Stone Siah neighborhood with emphasis on the participation of the people. The present research is applied in terms of its purpose, but it is a combination of nature in nature. In order to carry out qualitative research and in the first stage of research, the statistical population of this study included experts and managers of district 8 in 50 people. In the next stage, quantitative research was carried out. The population consisted of all citizens and residents of the worn out tissue of the black stone district of Shiraz. The lack of the ability to list the statistical population was selected by using a sampling method of 70 people and a questionnaire was used on them. In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect information. The questionnaires were submitted to the experts after editing, and the professors and experts confirmed the validity of the questions. The reliability of the questionnaire and the determination of correlation between Cronbach's alpha questions were calculated. The alpha questionnaire of the present research questionnaire was 78/8. Estimated. First, Smironov's colomotor test was used. Also, for the purpose of examining the hypotheses, we used inferential statistics and tests such as Spransen and Pearson and T test. In this study, besides using statistical tests, the results of the work through reason, evidence, reasons, documentation, interview, and argumentation and rejection have been discussed to reject or confirm the hypotheses. The results showed that the main problem of the black stone area was crowded and crowded, narrow streets and the lack of access to the second problem of the Black Stone, the environmental problems, the nobility surrounding the homes to their place of residence and the lack of educational, cultural, recreational and sports facilities is difficult The main neighborhood.
Keywords : Worn out texture, black stone neighborhood, shiraz, people's participation
Download Abstract File