اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205888
نام و نام خانوادگی : ساحل شاهاني پور
عنوان پایان نامه : شناسايي ، تعيين و الويت بندي استراتژيهاي منابع انساني با رويكرد خلاقيت كاركنان با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره در ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان اصفهان
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عاطفه امين دوست
استاد مشاور :
چکیده : چکیده: امروزه، استراتژی منابع انسانی به منزله رکن اساسی بهبود عملکرد سازمان شناخته می¬شود و پرداختن به آن، برای افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت¬های مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان¬هایی که در سطحی مناسب از بلوغ در این حوزه دست یافته¬اند، امری ضروری است. همچنین امروزه سازمان¬هایي موفق، سازمان هايي هستند كه مديران و كاركنان آن بر اساس راهبرد سازمان همواره در يك رقابت پويا به دنبال نوآوري و خلاقيت باشند و تفكر در نيروهاي سازمان به صورت يك عادت و وظيفه سازماني تلقي گردد. لذا در این تحقیق، به تدوین و اولویت¬بندی استراتژی¬های منابع انسانی با رویکرد خلاقیت کارکنان در ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان اصفهان با استفاده از روش تدوین استراتژی SWOT و روش تصمیم¬گیری چند معیاره¬ی ANP پرداخته شده است. همچنین، در این تحقیق از نظر 8 نفر از جامعه خبرگان و تعداد 186 نفر از پرسنل شاغل در سازمان مورد مطالعه استفاده شده است.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: استراتژی های منابع انسانی, خلاقیت کارکنان, روش تحلیل شبکه¬ای, ماتریس SWOT
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Research subject: Prioritizing Human resource'strategies with employee creativity approach using multi-criteria decision in the offices of city Real Estate Registration
Abstract : Abstract: Today, human resources strategy is recognized as a fundamental element of organizational performance improvement and is addressed to increase the effectiveness and efficiency of human resource management and development activities of organizations that have reached a satisfactory level of maturity in this field. , It is essential. Also, today successful organizations are organizations whose managers and their employees, based on the organization's strategy, are always in a dynamic competition seeking innovation and creativity, and thinking in the forces of the organization is considered as a habit and organizational task. Therefore, in this research, the development and prioritization of human resources strategies with personnel creativity approach in the documents and real estate offices of Isfahan city has been studied using SWOT strategy formulation method and multi-criteria ANP decision making method. Also, in this research, 8 people from the expert community and 186 personnel employed in the study organization have been used.
Keywords : Keywords: HR Strategies, Staff Creativity, Network Analysis Method, SWOT Matrix
Download Abstract File