اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205954
نام و نام خانوادگی : حامد حقاني
عنوان پایان نامه : سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC در شرکت مخابرات شهرستان شهرکرد
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نادر جعفريوسفي
استاد مشاور :
چکیده : سازمان ها و مدیران برخوردارمی باشد، سازمان ها با توجه به چالشهایی که در قرن بیست و یکم با آن رو به رو هستند، می کوشند به کمک توانایی ها و استعدادی که در اختیار دارند در مواجهه با تغییرات غیر منتظره ای که پیش می آید کمترین زیان را ببینند، و بیشترین سود را نصیب خود کنند. بنابراین با درکاهمیت فرآیند سنجش و ارزیابی عملکرد از سوی سازمانها، بدین منظور روشهای مختلف مالی و غیرمالی توسط محققان ابداع گردید پژوهش حاضر از روش تحقیق حاضر ، تحقیقی توصیفی کاربردی از نوع پیمایشی است جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان اعم از – کاردان ها ،کارشناسان،کارشناسان مسئول و مسئولین واحدهای شرکت مخابرات شهرستان شهرکرد: هستند که در اجرای فرآیندهای مربوط در واحدهای مختلف ارائه خدمت به مشتریان داخل و خارج سیستم می باشند با توجه به اینکه افزایش حجم نمونه خطای معیار را کاهش داده و فواصل اطمینان را کوتاهترمی کند، از طرفی بالا بردن حجم نمونه سبب بالابردن افزایش مخارج و صرف وقت بیشتری هم در پردازش داده ها میگردد. لذا محقق اقدام به استفاده از روش علمی برای تعیین اندازه نمونه در سازمان مورد مطالعه نموده است تا هم مشکلاتی مثل صرف هزینه و زمان بیشتر را در اجرای تحقیق برخوردار و هموار نموده باشد و هم اندازه نمونه از دقت مطلوب برای برآورد برخوردار میگردد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده می شود. از آنجا که تعداد کارکنان شرکت مخابرات شهرستان شهرکرد 941 نفر می باشد، بر اساس فرمول کوکران 689 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. داده های مورد نیاز تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات میدانی جمع آوری شده است و در این مرحله محقق از دو ابزار گرد آوری داده ها یعنی اسناد و مدارک، پرسشنامه سود جسته و در مراحل گوناگون پژوهش سعی کرده است تا از مناسب ترین ابزار در بهترین موقعیت استفاده نماید که در ادامه به توضیح هر یک پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین استراتژی های شرکت مخابرات شهرستان شهرکرد با تحقق وجه مالی رابطه معنادار وجود دارد.
کلمات کلیدی : استراتژی ارزیابی و عملکرد کارت های متوازن شرکت مخابرات شهرکرد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : سنجش عملکردو همسو سازی استراتژی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSCدر شرکت مخابرات شهرکرد
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File