اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39205962
نام و نام خانوادگی : الناز اشراقي
عنوان پایان نامه : تحلیل تأخیر در شبکه های مبتنی بر نرم افزار با کنترلر توزیع شده به روش راند رابین با استفاده از جبر شبکه
رشته تحصیلی : مهندسي برق مخابرات
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمود دانشور فرزانگان
استاد مشاور :
چکیده : شبکه‌های نرم‌افزار‌محور، نسل جدیدی از شبکه‌ میباشند که با جداسازی بخش کنترل از تجهیزات سطح داده، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت شبکه‌ها را ارتقا می‌بخشند. یکی از مسائلی که در شبکه‌نرم‌افزار‌محور از اهمیت ویژه‌ای برخورداراست، مقیاس‌پذیری و به‌ویژه مقیاس‌پذیری سطح کنترل است. با بزرگ شدن شبکه‌ها، وجود یک کنترل‌کننده، تنگنای عملکردی مهمی به شمار می‌رود. توزیع سطح کنترل، راه‌کاری است که برای بهبود عملکرد شبکه پیشنهاد می‌شود. در این پژوهش، یک مدل تحلیلی برای شبکه‌نرم‌افزار‌محور مبتنی بر استاندارد اپن‌فلو، بیان‌شده که با استفاده از جبر شبکه، به محاسبه‌ی کران تأخیر در بدترین حالت، برای سطح کنترلی توزیع‌شده می‌پردازد. مدل مذکور ساختار سوئیچ‌ها و کنترل‌کننده‌ها را توصیف کرده و برخی از معیارهای عملکردی مانند تأخیر و طول صف را مدنظر قرار می‌دهد. نتایج به‌دست‌آمده با تغییر پارامترهای مختلف مانند اندازه شبکه، مشخصات ترافیکی و تعداد کنترل‌کننده‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از ارائه یک مدل تحلیلی، بررسی پارامترهای مؤثر در مقیاس‌پذیری سطح کنترل به‌صورت کمّی است تا اپراتورهای شبکه حین طراحی، به‌طور دقیق قادر به بررسی پارامترهای مربوط به مقیاس‌پذیری باشند. این نتایج می‌تواند برای ارزیابی الگوهای شبکه‌نرم‌افزار‌محور در مراحل اولیه فاز طراحی به کار گرفته‌ شود. بررسی نتایج شبیه‌سازی، بهبود 20 تا 40 درصدی کران تأخیر در بدترین حالت را برای سیستم کنترلی توزیع شده نسبت به متمرکز نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی : شبکه‌نرم‌افزار‌محور, اپن‌فلو, جبر شبکه, کران تأخیر
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Delay Analysis in Software Defined Networks With Distributed Controller By Round Robin discipline using Network Calculus
Abstract : Software defined networking (SDN) is a new generation of networks which improves programming and network management through the separation of control plane and data plane in a network. An issues of great importance in SDN is scalability and specially scalability of control plane. With the spread of networks, existance of a controller turns out to be an important performance challenge. Distribution of control plane is a technique which is suggested for improving network performance. In the present study an analytical model is presented for SDN based on Open Flow standard which computes the worst case delay bound of such SDNs for the distributed control plane through network calculus framework. The presented model describes the functionality of an SDN switch and the controllers and considers some performance criteria like delay and buffer length. The results are investigated with the change of various parameters like network size, traffic specifications and the number of controllers. The purpose of presenting an analytical model is investigating effective parameters in scalability of control plane quantitatively, so that network operators can investigate the related parameters of scalability accurately while desiging process. The results can be employed for evaluation of SDN models in primary stages of desiging phase. The results of simulation results show a 20% to 40% improvement in the the worst case delay bound in distributed network compared with concentrated network.
Keywords : Software Defined Networking (SDN), OpenFlow, Network Calculus, Delay Bound.
Download Abstract File