اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206356
نام و نام خانوادگی : سارا پيمان
عنوان پایان نامه : تاثیر یک دوره تمرینات هوازی منتخب و قهوه سبز بر توان هوازی و ترکیب بدن زنان دانشجوی غیرفعال
رشته تحصیلی : فيزيولوژي ورزشي-تغذيه ورزش
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسين مجتهدي
استاد مشاور :
چکیده : هدف اين پژوهش بررسي تاثير يک دوره تمرينات هوازي منتخب و قهوه سبز بر توان هوازي و ترکيب بدن زنان دانشجوي غير فعال بود. اين پژوهش از نوع نيمه تجربي و طرح پيش آزمون و پس آزمون، اجرا شد. نمونه آماري شامل 40 زن دانشجوي غير فعال است که از دانشجويان استان اصفهان، شهر شاهين شهر انتخاب شدند. بعد از تکميل رضايتنامه ، آزمودني ها براي شرکت در پژوهش به صورت داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. نمونه ها، پرسشنامه جمعيت شناختي حاوي اطلاعات فردي، سوابق پزشکي و ورزشي، عدم سابقه بيماري(زمينه هاي مزمن)، نداشتن ناهنجاريهاي اسکلتي و عدم مصرف دارو را تکميل کردند و سپس به صورت تصادفي در دوگروه (n=20) به اين شرح تقسيم مي شود. گروه اول: تمرينات هوازي وگروه دوم: تمرينات هوازي به همراه مصرف قهوه سبز گرفتند. اطلاعات ثبت شده از طريق نرم افزارSPSS و با استفاده از آزمون هاي t همبسته و t ‌مستقل با استفاده از تفاضل نمرات پيش آزمون و پس آزمون، در سطح معني دار (05/0) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که مصرف قهوه سبز، همراه با تمرين هوازي بر سطح ترکيب بدن زنان دانشجو غير فعال تاثير دارد و باعث کاهش وزن آن مي‌شود. همچنين نتايج نشان داد که تمرين هوازي به همراه مصرف قهوه سبز تاثير معني داري بر توان هوازي دارد.
کلمات کلیدی : تمرين هوازي, قهوه سبز, توان هوازي, ترکيب بدن.
تاریخ دفاع : 1396/07/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The effects of a selected aerobic Training and green beans coffee on aerobic Power and Body Composition In Sedentary Female students
Abstract : The purpose of this study was to investigate the effect of aerobic exercise and green coffee on the aerobic power and body composition of inactive female students. This research was a quasi-experimental and pre-test and post-test design. The sample includes 40 inactive student women selected from Isfahan students in Shahinshahr city. After completing the consent, the subjects were selected voluntarily and available for participation in the research. Samples were demographic questionnaire containing personal, medical and sports information, disease progression (chronic benefits), lack of skeletal abnormalities and no drug use, and then divided randomly into two groups (n = 20) as follows: Becomes Group 1: Aerobic exercises and group II: aerobic exercises with green coffee consumption. The data were analyzed using SPSS software using independent and correlated t-test and t-test using the difference of pre and post test scores at the significant level (0.05). The results of the study showed that green coffee consumption, with aerobic exercise, is inactive on the body composition of female students and leads to weight loss. Also, the results showed that aerobic exercise along with green coffee consumption had a significant effect on aerobic power.
Keywords : Aerobic Exercise, Green Coffee, Aerobic Power, Body Composition.
Download Abstract File