اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206438
نام و نام خانوادگی : هدا عادلي جاذب
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعادل کار و زندگی کارکنان با نقش میانجی رضایت شغلی سازمان تامین اجتماعی اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت اجرايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نادر برومند
استاد مشاور :
چکیده : هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعادل کار و زندگی کارکنان با نقش میانجیگری رضایت شغلی است. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری پژوهش را کليه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به تعداد 801 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده با استفاده از فرمول كوكران حجم نمونه آماري 258 نفر تعيين شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه لوتانز (2007)، پرسشنامه تعادل زندگی و کار وونگ و کو (۲۰۰۹) و پرسشنامه توصيف كننده شغل (JDI) استفاده شد که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب برابر 78/0، 79/0 و80/0 تأیید شد. روایایی پرسشنامه ها توسط چند تن از متخصصین تأیید شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کولموگروف اسمیرنوف، معادلات ساختاری، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سرمایه روانشناختی و ابعاد آن (خوکارآمدی، امیدواری، خوش بینی، تاب آوری، اعتماد و سرزندگی) بر تعادل کار و زندگی کارکنان اثرگذار می باشد. رضایت شغلی بر تعادل زندگی و کار کارکنان اثرگذار می باشد. همچنین رضایت شغلی کارکنان نقش میانجی بین اثرگذاری سرمایه روانشناختی بر تعادل زندگی وکار کارکنان دارد.
کلمات کلیدی : سرمایه روانشناختی, تعادل کار و زندگی, رضایت شغلی
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The effect of psychological capital on work-life balance the Mediating Role of Job Satisfaction in Social Security Organization of Isfahan
Abstract : The study purpose was to investigate the capital psychological on the work equilibrium and employees' life with the mediating role of job satisfaction in Isfahan Social Security Organization. The study was applied type and correlative. The population was all of Isfahan Social Security Organization who were 801. We used randomly classification and the number of sample size formula. To collect the data, we used Luthan (2007), Wang & Kow's work/ life Balance (2009) and job descriptive index (JDI) questionnaires and the reliability obtained 78/0, 79/0 and 80/0, respectively. The validity was confirmed by specialists. To analyze the data, we used descriptive and inferential statistics including Kolomogorv- Smirnov test, independent t- test and ANOVA. The results showed, the psychological capital and its dimensions (self- efficacy, hope, optimism, tolerance, trust. Vitality) had influenced on work/ life Balance of employees. The job satisfaction had influenced on the work/ life Balance and employees' work. Also job satisfaction had mediating role between psychological capital and work/ life Balance.
Keywords : psychological capital, work/ life Balance, job satisfaction
Download Abstract File