اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206448
نام و نام خانوادگی : ايرين رنجبر
عنوان پایان نامه : ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در شرکت نفت مناطق نفت خیز جنوب
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-مالي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود براتي
استاد مشاور :
چکیده : هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در شرکت نفت می باشد. مدیریت دانش، رسیدن به اهداف سازمانی از طریق ایجاد انگیزه در کارگران دانش و ایجاد تسهیلات برای آنها با توجه به استراتژی شرکت است تا توانایی آنها برای تفسیر داده ها و اطلاعات (با استفاده از نتایج موجود اطلاعات، تجربه، مهارت ها، فرهنگ، شخصیت، خصوصیات فردی، احساسات و غیره) از طریق معنا بخشی به داده ها و اطلاعات افزوده شود. مدیریت دانش، مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد، سازماندهی، انتشار و استفاده و اکتشاف دانش است. جامعه آماری كليه كاركنان ستاد شركت نفت مناطق نفتخيز جنوب بوده است. در این پژوهش ابتدا معیارهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفته اند و وضعیت کنونی مدیریت دانش در این سازمان بررسی شده است. پس از آن با طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی، نظر کارشناسان در مورد شاخص های عملکرد مدیریت دانش جمع آوری شده است. سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Expert Choice به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. براساس نتایج به دست آمده معیار مدیریت ارشد بالاترین اولویت را در ارزیابی عملکرد مدیریت دانش قرار داشته است.
کلمات کلیدی : ارزیابی عملکرد, مدیریت دانش, تصمیم گیری چند معیاره, شرکت نفت.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File