اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206455
نام و نام خانوادگی : مسعود ميرزايي عطاابادي
عنوان پایان نامه : برآورد ارزش آینده مشتری مبتنی بر وفاداری و سیستم بخش بندی مشتریان بر اساس مدل RFM
رشته تحصیلی : مديريت بازرگاني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناهيد نادري بني
استاد مشاور :
چکیده : هدف از این پژوهش تعیین و برآورد ارزش آینده مشتری مبتنی بر وفاداری و سیستم بخش بندی مشتریان براساس مدل RFM بوده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. همچنین این پژوهش را می توان از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان و مدیران بازار یابی و فروش محصولات شرکت ایران خودرو در شهر تهران بوده است. نمونه گیری در تحقیق حاضر به روش نمونه گیری هدفمند بوده است. دراين تحقيق تعداد 191 نفر از کارشناسان و مدیران بازاریابی و فروش محصولات شرکت ایران خودرو در شهر تهران به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور جمع آوری و گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته ارزش آینده مشتری استفاده شده است. از روش آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. داده ها پس از ورود با رایانه از طریق نرم افزار آماری spss و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین ارزش آینده مشتریان و وفاداری آنها در خرید محصولات شرکت ایران خودرو مبتنی بر مدل RFM رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها نشان داد که بین ارزش آینده مشتریان و سیستم بخش بندی مشتریان در شرکت ایران خودرو مبتنی بر مدل RFM رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین اجرای سیستم بخش بندی مشتریان و وفاداری آنها در خرید محصولات شرکت ایران خودرو رابطه معنادار وجود دارد
کلمات کلیدی : کلید واژه1)ارزش آینده مشتری مبتنی بر وفاداری, کلید واژه2) وفاداری مشتریان, کلید واژه3)سیستم بخش بندی مشتریان, کلید واژه4)مدلRFM(تکرار,تازگی و پول)
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The estimated future value-based customer loyalty and customer segmentation system based on RFM
Abstract : The purpose of this study was to determine the value of customer future value based on loyalty and customer segmentation system based on RFM model. The present research is descriptive and survey research. This research can also be considered a type of applied research. The statistical population in this study was all experts and managers of marketing and sales of Iran Khodro company in Tehran. Sampling in the present study was a purposeful sampling method. In this research, 191 experts and marketing managers and sales managers of Iran Khodro Company in Tehran were selected as the sample of the study. In this research, a researcher-made questionnaire on the value of the customer future has been used to gather and collect information. Descriptive and inferential statistics are used to analyze the data. Data were analyzed by computer software using spss and lisrel statistical software. The research findings showed that there is a significant relationship between the value of customers futures and their loyalty in purchasing products of IranKhodro Company based on the RFM model. In addition, the findings showed that there is a meaningful relationship between the customer future value and the customer segmentation system in Iran Khodro based on the RFM model. The results also showed that there is a meaningful relationship between the implementation of customer loyalty system for their loyalty in buying products of IranKhodro Company.
Keywords : key word1)Loyalty Based Customer Future Value key word2)Customer Loyalty key word3)Customer segmentation system key word4)RFM Mode
Download Abstract File