اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206456
نام و نام خانوادگی : محمد ارمغاني
عنوان پایان نامه : بررسی ارتعاشات آزاد و پایداری نانوتیوب دوار حامل جریان
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي صالحي
استاد مشاور :
چکیده : چكيده در این رساله، با استفاده از مدل تیر اولر-برنولی و تئوری ارینگن و در نظر گرفتن اثرات شتاب کریولیس، معادلات حاکم بر ارتعاشات نانو تیوب دوار استخراج و نیروهای وارد بر نانو تیوب دوار تحت اثر ارتعاشات آن از سمت جریان داخلی با استفاده از تئوری بدنه¬های باریک( Slender body theorem) شبیه¬سازی و محاسبه می¬شود. با ترکیب معادلات حاکم بر محور، نیروهای داخلی وارد شده از طرف جریان داخلی معادلات همگیر(couple) سیستم استخراج می¬شود .سپس با استفاده از روش¬های تحلیل بردار ویژه، فرکانس¬های طبیعی ارتعاشات محور و پایداری آن در سرعت¬های دورانی و محوری مختلف مطالعه و بررسی می¬گردد. همچنین اثر پارامتر¬هایی چون سرعت دورانی، سرعت محوری جریان، نسبت جرمی جریان داخلی به جرم محور، ضریب لاغری محور و .... بر مرز پایداری مطالعه بررسی خواهد شد.
کلمات کلیدی : واژگان کلیدی: تیر اویلر-برنولی, , نانو تیوب دوار حامل جریان, ارتعاشات, تئوری ارینگن
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Stability and free vibration analysis of rotating nanotube containing internal flow
Abstract : Summary In this thesis, using the Euler-Bernoulli beam model and Eringen nonlocal elasticity theory, also taking into account the effects of Coriolis acceleration, the equations of the vibration of the rotating nanotubes are governed. Moreover the forces imposing on the rotating nanotubes under the influence of vibrations from the internal flow side using the theory of Slender body theorem is simulated and calculated. By combining the governing equations on the axial axis of nanotube, the equations of internal forces from the internal flow of the system are extracted. Then, using eigenvalue analysis methods, the natural frequencies of the vibration is governed and its stability at Different rotation speeds and axiality are studied. Also, the effects of parameters such as rotational speed, axial flow velocity, mass ratio of internal flow to mass axis, slip coefficient, and ... on the study boundary of stability will be investigated.
Keywords : KEYWORDS: Euler-Bernoulli beam, rotating nanotube containing internal flow, vibrations, Eringen nonlocal elasticity theory
Download Abstract File