اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206463
نام و نام خانوادگی : سولماز فرح وشي
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عددی احتراق سوخت جامد مشتق شده از لجن نفتی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سبحان امامي كوپائي
استاد مشاور :
چکیده : سالانه در کشور مقدار زیادی لجن نفتی حین بهره برداری و فعالیت¬های فرآیندی تولید می‌شود. لجن نفتی اساساً حاوی ترکیبات ارگانیک سنگین و مقادیر زیادی مواد قابل اشتعال است که به عنوان یک منبع انرژی ارزشمند شناخته می¬شود و می¬تواند به عنوان سوخت بازیافت شود. لذا در تحقیق حاضر به کمک دینامیک سیالات محاسباتی شبیه سازی احتراق سوخت جامد مشتق شده از لجن نفتی در یک کوره¬ی دوبعدی دارای تقارن محوری انجام شد. روش اویلری جهت شبیه¬سازی میدان جریان و روش لاگرانژی جهت شبیه¬سازی ذرات سوخت به کار برده شد. مدل¬سازی آماری اغتشاش توسط مدل k-ɛ انجام شد. جهت احتراق گازهای فرار، مطالعه¬ی پارامتری روی دو مدل تک نرخی و نرخ ثابت انجام شد که نشان داد هر دو مدل به خوبی قادر به پیش¬بینی خواص احتراقی می¬باشند. در خصوص احتراق مواد نیم¬سوز نیز دو مدل سینتیک¬-نفوذ و نفوذ محدود مورد مطالعه پارامتری قرار گرفت که نتایج مدل سینتیک¬-نفوذ به نتایج تجربی نزدیک¬تر بود. همچنین مقایسه¬ای میان دو مدل EDM/Finite Rate و EDM انجام شد که نشان داد مدل EDM بهتر خواص احتراقی را پیش¬بینی می¬کند. همچنین در این تحقیق، اثرات انتقال حرارت تشعشعی توسط روش جهات مجزا نیز مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج نشان دادند که تشعشع یکی از مکانیزم¬های موثر در احتراق سوخت¬های جامد از جمله سوخت جامد مشتق شده از لجن نفتی می¬باشد و با در نظر گرفتن تشعشع، احتراق زودتر رخ می¬دهد و بیشینه¬ی دما نیز کاهش می¬یابد. سپس تاثیر قطر ذرات بر احتراق مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد با کاهش قطر ذرات بیشینه¬ی دما افزایش می¬یابد و زمان ماند سوخت نیز کاهش می¬یابد. سپس مطالعه¬ای بر روی تاثیر رطوبت موجود در سوخت بر روی خواص احتراقی انجام شد که نشان داد افزایش رطوبت موجب کاهش بیشینه¬ی دما و افزایش زمان ماند سوخت می-شود. نتایج حاصل از احتراق سوخت جامد مشتق شده از لجن نفتی نشان داد با انجام آماده سازی سوخت نظیر کاهش رطوبت، ایجاد دانه¬بندی مناسب در ذرات و استفاده از ذرات با قطر کوچک¬تر می¬توان نتایج قابل قبولی به دست آورد و از ارزش حرارتی لجن¬نفتی به نحو مطلوب استفاده کرد.
کلمات کلیدی : لجن نفتی, احتراق سوخت جامد پودر شده, روش EDM, مدل سینتیک تک نرخی, مدل نفوذ سینتیک, قطر ذرات, رطوبت, گونه مصنوعی
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File