اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206681
نام و نام خانوادگی : وحيد سالاروند
عنوان پایان نامه : بررسی خواص مکانیکی جوشکاری فولاد ساده کربنی A516 G70 روکش شده با فولاد زنگ نزن مارتنزیتی A410 به روش SMAW.
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : کامران اميني
استاد مشاور :
چکیده : چکیده در این پژوهش، جوشکاری ورق فولاد ساده کربنی A516Gr70 روکش شده با فولاد زنگ نزن مارتنزیتیAISI 410 با استفاده از فرآیندSMAW انجام شد. طرح اتصال بصورت لب به لب با شیار V شکل آماده سازی شد. برای جوشکاری نمونه1(نمونه جوشکاری شده با الکترود میانی) از الکترودهای E7018-1، ENiCrMo-3 و E309l-16 و نمونه2(نمونه جوشکاری شده بدون الکترود میانی) از الکترودهای E7018-1 و E309L-16 استفاده شد. پس از جوشکاری، جهت حصول اطمینان از عدم وجود عیوب سطحی و داخلی تست مایع نافذ و التراسونیک انجام شد. همچنین ریزساختار نواحی مختلف اتصال شامل فلزات پایه و فلزات جوش، و فصل مشترک ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی(SEM)مورد ارزیابی قرار گرفتند. خواص مکانیکی شامل آزمون های خمش، کشش، ضربه و میکروسختی سنجی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در نمونه1 مهاجرت کربن از فلز جوش E7018-1 به سمت فلز جوش E309L-16 در مرز ذوب مشاهده می شود. این مهاجرت سبب ایجاد یک ناحیه تهی از کربن و کاهش سختی در نزدیکی مرز ذوب شده و همچنین رشد هم بافته شدید سبب تشکیل مرزهای نوع II شده و شکل گیری مارتنزیت و رسوب کاربید کروم باعث افزایش سختی در ناحیه انتقال ترکیبی شده است. در آزمایش کشش، شکست در نمونه1و نمونه2 به ترتیب در فلز پایه روکش شده و فلز جوش رخ داد.در میان فلزات پایه جوش شده بیشترین و کمترین مقدار استحکام نهایی به ترتیب مربوط به نمونه1 با مقدارMpa479 و نمونه2 با مقدارMpa457 بود. بیشترین و کمترین مقدار سختی به ترتیب مربوط به فلز جوش ENiCrMo-3 با مقدارHV236در نمونه1و ناحیه دکربوره شده با مقدارHV160در نمونه2 بود. با انجام آزمون ضربه نیز مشخص شد که بیشترین مقدار انرژی شکست مربوط به نمونه1 است.در آزمون خمش هیچگونه ترک غیرقابل قبولی در نمونه1 مشاهده نشد. در نهایت می-توان نتیجه گرفت که الکترود ENiCrMo-3بعنوان لایه میانی خواص بهینه ای را ارائه می دهد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: جوشکاری غیرمشابه, فولاد کربنی A516Gr70روکش شده با فولاد زنگ نزنAISI 410, خواص مکانیکی, الکترود E7018-1, الکترود ENiCrMo-3, الکترود E309L-16.
تاریخ دفاع : 1397/10/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File