اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206744
نام و نام خانوادگی : امير حسين مولايي ورزنه
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین اختلافات مالی و سواد مالی (مطالعه موردی:شرکتهای مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
رشته تحصیلی : حسابداري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : امين رستمي
استاد مشاور :
چکیده : هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسي رابطه بین سواد مالی و اختلاف مالی در میان مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع پيمايشي است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت‌های دانش بنیان است که با توجه به اطلاعات ارايه شده از سوی شهرک علمی و تحقیقاتی 600 شرکت می‌باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران با سطح خطای 1 درصد حساب شد، که تعداد 236 نفر از مدیران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق هواشین و همکاران (2015) استفاده شد که به بررسی رابطه بین اختلاف مالی و سواد مالی در کشور تایوان پرداخته‌اند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط کارشناسان ذیربط و پايايي آن‌ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه و تأیید گردید. داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با بکارگیری نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های کای دو و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که بین سواد مالی و اختلاف مالی در بین مدیران شرکت‌های دانش بنیان رابطه معني‌دار وجود دارد. بدین معنی که افراد با سطح سواد بالای مالی کمتر تجربه اختلاف مالی و نیز واکنش به آن را دارد. یافته‌های جمعیت شناختی هم نشان داد که بین ویژگی‌های جمعیت شناختی با سطح سواد مالی و نیز تجربه و اختلاف مالی رابطه معني‌دار وجود دارد.
کلمات کلیدی : سواد مالی, اختلاف مالی, .مدیران شرکت های دانش بنیان, شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان.
تاریخ دفاع : 1395/07/14
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The Relationship between Financial Disputes and Financial Literacy (Case Study: the Companies of Isfahan Science & Technology Town)
Abstract : The main purpose of this study was to investigate the relationship between financial disputes and financial literacy among the managers of the knowledge-based companies in the Isfahan Science and Technology Town. Research methodology in terms of nature and functional goals was a descriptive survey. The research population included all managers of knowledge-based companies according to information provided by Isfahan Science and Technology Town was 600 companies. The number of samples by using Cochran sampling formula with 1% error level was considered, that the 236 number of managers to be elected as an example. For data collection, the questionnaire used in the research of Chung-Hua Shen et al, (2015) that explores the relationship between financial disputes and financial literacy in Taiwan were used. The content-related validity by relevant experts and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient (α= 90/0) was calculated and confirmed. Data, in two levels of descriptive and inferential statistics by using SPSS software and by using Chi-square test and ANOVA were analyzed. The results showed that between financial disputes and financial literacy among the managers of the knowledge-based companies there was a significant relationship. This means that people with high financial literacy that have less financial disputes and reaction to it. Demographic findings also showed that between demographic characteristics with the level of financial literacy and also experience and financial disputes there was a significant relationship.
Keywords : financial literacy, financial disputes, the managers of the knowledge-based companies, Isfahan Science and Technology Town
Download Abstract File