اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39206761
نام و نام خانوادگی : سعيد نصرتي پيامني
عنوان پایان نامه : تاثیر سیم جوشهای ERNICR-3 و ERNICRMO-3 بر خواص مکانیکی جوش سوپر آلیاژ NIMONIC105 توسط فرآیند GTAW
رشته تحصیلی : مهندسي مواد-جوشكاري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : کامران اميني
استاد مشاور :
چکیده : در این پژوهش، جوشکاری ورق سوپرآلیاژ پایه نیکل نایمونیک105 با ضخامت 3 میلیمتر با استفاده از روش قوس تنگستن-گاز با دوفلز پرکننده اینکونل625(ERNiCrMo-3) و اینکونل82(ERNiCr-3) و طرح اتصال لب به لب بدون پخ سازی انجام شد. پس از جوشکاری جهت حصول اطمینان از عدم وجودعیوب سطحی و داخلی تست مایع نافذ و رادیوگرافی استفاده شد. همچنین ریزساختارها شامل فلزپایه، فلزات جوش، HAZ و فصل مشترک ها توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونیSEM مجهز به آنالیزشیمیاییEDS مورد ارزیابی قرارگرفنتد. خواص مکانیکی شامل آزمون های کشش، میکروسختی سنجی، خمش وشکست نگاری نمونه ها بررسی شد. نتایج، ساختار دانه بندی در فلزجوش اینکونل82 که در درون دانه ها ساختار دندریتی سلولی غالب است وهمچنین ساختار دندریتی در فلزجوش اینکونل625 را نشان می دهد و هیچ گونه ترک انجمادی در ریزساختار مشاهده نشد. در آزمون کشش، نمونه ها از منطقه جوش دچار شکست شدند. بیشترین مقدار استحکام نهایی واستحکام تسلیم مربوط به فلزپایه(نایمونیک105)می باشد، دلیل این امر وجود فازʹγوکاربیدM23C6می باشد. ازبین فلزات پرکننده بیشترین وکمترین مقدار استحکام نهایی واستحکام تسلیم به ترتیب مربوط به فلزجوش اینکونل625 با مقدار713.10 و51 .290 مگاپاسکال و اینکونل82 بامقدار600.06و80 . 208 مگاپاسکال می باشد. دلیل این امر وجودبیشترین عناصرآلیاژی نظیرمولیبدن، کروم، آلومینیم، تیتانیم وآهن دراینکونل625 نسبت به اینکونل82 می باشد. همچنین بیشترین و کمترین مقدارسختی به ترتیب مربوط به فلزجوش اینکونل625 باHV314 و اینکونل82 با HV306بود. در آزمون خمش هیچ گونه ترک غیرقابل قبولی درسطح نمونه هامشاهده نشد. درنهایت می توان نتیجه گرفت که برای اتصال نایمونیک105 فلزجوش اینکونل625 خواص بهینه ای را ارائه می دهد.
کلمات کلیدی : سوپرآلیاژپایه نیکل نایمونیک105, سیم جوش های اینکونل625 و82 , جوشکاریGTAW, ریزساختار, خواص مکانیکی.
تاریخ دفاع : 1397/10/25
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File